WERSJA ANGIELSKA WERSJA ROSYJSKA
[layerslider id="5"]
« Cofnij 

BIBLIOTEKAPostanowienia ogólne
§ 1.
 1. Z wypożyczalni i czytelni mogą korzystać studenci oraz inne osoby pełnoletnie posiadające aktualną kartę biblioteczną lub ważny dokument tożsamości (legitymację studencką, dowód osobisty, paszport).
 2. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.
 3. Wierzchnie okrycie, teczki torby, plecaki, parasole itp. należy pozostawić w szatni.
 4. W czytelni i wypożyczalni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.
§ 2.
 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, a w przypadku zauważenia uszkodzenia zgłosić ten fakt bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej- innš książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.
§ 3.
 1. Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na określony temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.
 2. W razie braku książki czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelnika biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.
§ 4.
 1. Komputery znajdujące się w bibliotece przeznaczone są wyłącznie do wyszukiwania naukowej informacji w oparciu o bazy danych, czasopisma elektroniczne i zasoby Internetu.
 2. Komputery zainstalowane w bibliotece nie mogą być wykorzystywane do wyszukiwania informacji o treści obrażającej uczucia innych (pornografia, treści rasistowskie itp.)
 3. Użytkownikowi stanowiska komputerowego nie wolno:

  • korzystać z własnych nośników elektronicznych (dyskietki, dyski CD, DVD),
  • instalować innych programów i zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych,
  • zakładać i trzymać własnych kont poczty internetowej na stanowiskach komputerowych zainstalowanych w bibliotece.
 4. Biblioteka wykonuje kserokopie i skanowanie materiałów pochodzących tylko ze zbiorów biblioteki według cennika zatwierdzonego przez Dyrektora biblioteki.
§ 5.
 1. Skargi i wnioski można wpisywać do księgi skarg i wniosków.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczani i czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Miasta Chojnice.

KORZYSTANIE Z CZYTELNI NAUKOWEJ
§ 6.
 1. Czytelnik pozostawia u bibliotekarza ważny dokument tożsamości z fotografią, a odbiera go po zakończeniu korzystania z czytelni.
 2. Czytelnik jest obowiązany czytelnie wpisać się do zeszytu obecności.
 3. W czytelni zajmuje się miejsca dowolne.
 4. W czytelni można korzystać z księgozbioru czytelni i wypożyczalni.
 5. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u bibliotekarza.
 6. Z księgozbioru podręcznego i bieżących czasopism czytelnik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
 7. Książki spoza księgozbioru podręcznego oraz roczniki czasopism zamawia się u dyżurnego bibliotekarza.
 8. Jeżeli czytelnik zamierza w dniach następnych korzystać z książki dostarczonej mu spoza księgozbioru podręcznego, bibliotekarz może ją zatrzymać w czytelni przez 3 dni do dyspozycji czytelnika. Nie mogą być zatrzymywane książki, z których często korzystają czytelnicy.
 9. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie mu książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.
 10. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni bez zgody bibliotekarza.
 11. Książek, czasopism oraz innych materiałów bibliotecznych przechowywanych w czytelni nie wypożycza się na zewnątrz. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach – na czas, w którym biblioteka jest nieczynna, decyzję o wypożyczeniu podejmuje bibliotekarz. Wypożyczenie dzieła z czytelni może odbyć się jedynie pod warunkiem posiadania ważnej karty bibliotecznej. Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia w bibliotece legitymacji studenckiej lub dowodu tożsamości.

KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZALNI NAUKOWEJ
§ 7.
 1. Prawo do korzystania z wypożyczalni ma każdy kto posiada kartę biblioteczną, którą otrzymuje się przy zapisie do wypożyczalni na podstawie ważnej legitymacji studenckiej ( studenci ) i dowodu osobistego (pozostali czytelnicy).
 2. Czytelnik obowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub uczelni.
 3. Czytelnik może wypożyczyć ksiązki tylko na swoją kartę, którą winien okazywać każdorazowo przy wypożyczaniu.
 4. Wypożyczyć można jednocześnie 4 woluminy w tym 2 woluminy z jednego działu na okres nie dłuższy niż 20 dni.
 5. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu książek, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 6. Biblioteka może żądać zwrotu wypożyczonych książek przed terminem, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 7. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
§ 8.
 1. Za przetrzymywanie książek ponad wyznaczony termin biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,20 zł za każdy dzień zwłoki.
 2. Czytelnik, do którego biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty oraz koszty ewentualnego delegowania windykatora.
 3. Jezeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 4. Studenci po zakończeniu studiów uzyskują na karcie obiegowej wystawionej przez uczelnię potwierdzenie rozliczenia się z MBP w Chojnicach.
Sopocka Szkoła Wyższa
ul.Młodzieżowa 44, 89-604 Chojnice
tel. (52) 334-14-50, (52) 397- 31- 75
Konto bankowe: 37 15001706-1217000528570000

© 2004-2014 Sopocka Szkoła Wyższa.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Design by Trójwizja.
Nasi partnerzy:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress