WERSJA ANGIELSKA WERSJA ROSYJSKA
[layerslider id="5"]
« Cofnij 

Dorobek naukowy nauczycieli akademickichWYDZIAŁ EKONOMICZNO – SPOŁECZNY
 

Bojar – Fijałkowski T., Gospodarka odpadami komunalnymi jako ekologiczny instrument estetyki w gminie – uwagi prawne, [w:] Przestrzeń. Ekonomia. Społeczeństwo, Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej nr 2/II/2012, Sopot 2012, s.31 – 40. ISSN: 2299-1263.

Bojar – Fijałkowski Tomasz, Ocena skuteczności systemu zarządzania środowiskowego, jako instrumentu prawa ochrony środowiska, na przykładzie EMAS, Materiały Konferencyjne – Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska. Wdrażanie i stosowanie unijnego prawa ochrony środowiska w Polsce, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2011.

Czerwińska Tatiana, Alokacja ryzyka w działalności inwestycyjnej instytucji ubezpieczeniowych– istota i systematyka, [w:] Wyzwania współczesnej rachunkowości i audytu. Zarządzajmy ryzykiem , SSW, Sopot 2011, ISBN 978-83-60054-80-2.

Gawrycka M., Sobiechowska – Ziegert A., Szymczak A., The impact of technological and structural changes in the national economy on the labour – capital relations, [w:]Contemporary Economics, Vol. 6 Issue 1/2012, University of Finanse and Management In Warsaw, s. 4 – 13. ISSN: 2084-0845.

Gawrycka M., Szymczak A., Względna cena pracy a inwestycje i zatrudnienie w wybranych branżach gospodarki polskiej, [w:] Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa nr 1(744) / 2012, Warszawa PWE, 1988- . s.24 – 32. ISSN : 0860-6846.

Gierusz B., Nilidziński R., Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej dla zaawansowanych. Zbiór zadań, ODDK, Gdańsk 2012.

Gostkowska-Drzewicka Teresa, Indeksy cen transakcyjnych nieruchomości mieszkaniowych na rynku pierwotnym i wtórnym, [w:] Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG, Finanse w warunkach kryzysu. Wybrane Zagadnienia, nr 3/2010.

Gostkowska-Drzewicka Magdalena, Próba określenia wpływu czynników makroekonomicznych na rozwój mieszkaniowego rynku deweloperskiego w Trójmieście na tle Polski w latach 1995-2007, Barometr Regionalny, Analizy i Prognozy, nr 1(19)/2010, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu, Zamość 2010 .

Gostkowska-Drzewicka Magdalena, Struktura podmiotowa rynku deweloperskiego w Trójmieście w latach 1990- 2007, współautorstwo wraz z Prof. dr hab. L. Czechowskim, (w:) Inwestycje i Nieruchomości, wybrane problemy, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 1, Sopot 2008.

Gostkowska – Drzewicka M., Czaja P. T., Prognozowanie cen akcji za pomocą indeksu DJIA – podstawy teoretyczne (cz.I) [w:] Przestrzeń. Ekonomia. Społeczeństwo, Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej nr 2/II/2012, Sopot 2012, s. 105 – 114. ISSN: 2299-1263.

Gostkowska – Drzewicka M., Czaja P. T., Prognozowanie cen akcji za pomocą indeksu DJIA – weryfikacja empiryczna (cz.II) [w:] Przestrzeń. Ekonomia. Społeczeństwo, Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej nr 3/I/2013, Sopot 2013, s. 85-98. ISSN: 2299-1263.

Gostkowska – Drzewicka T., Błaszkiewicz A., Decyzje inwestycyjne w nieruchomości – uwarunkowania pozaekonomiczne (cz. I), [w:] Przestrzeń. Ekonomia. Społeczeństwo, Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej nr 2/II/2012, Sopot 2012, s.95 – 104. ISSN: 2299-1263.

Gostkowska – Drzewicka T., Błaszkiewicz A., Decyzje inwestycyjne w nieruchomości – uwarunkowania ekonomiczne (cz. II), [w:] Przestrzeń. Ekonomia. Społeczeństwo, Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej nr 3/I/ 2013, Sopot 2013, s.75 – 84. ISSN: 2299-1263.

Góraj F., Pałczyńska – Gościniak R., Zmiany w Rachunkowości jednostek budżetowych w 2012 roku na przykładzie placówki oświatowej, [w:]Przestrzeń. Ekonomia. Społeczeństwo, Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej nr 2/II/2012, Sopot 2012, s.85 – 94. ISSN: 2299-1263.

Hoensch W., Zastosowanie controllingu w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie firmy niemieckiej „Danilo Wiehler”, [w:] Przestrzeń. Ekonomia. Społeczeństwo, Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej nr 3/I/2013, Sopot 2013, s. 119-132. ISSN: 2299-1263.

Jacewicz A., Małkowska D., Kadry i płace 2013, ODDK, Gdańsk 2013. ISBN: 978-83-7804- 112-2.

Jacewicz A., Małkowska D., Kadry i płace, ODDK, Gdańsk 2014. ISBN: 978-83-7804-178-8.

Janikowska M., Pestka E., Oferta kredytowa w opinii kredytobiorców na przykładzie Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim, [w:] Przestrzeń. Ekonomia. Społeczeństwo, Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej nr 1/I/2012, Sopot 2012, s.181-190. ISSN: 2299-1263.

Jastrzębska M., Uwarunkowania absorpcji środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego [w:] Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 568-578, ISBN 978-83-7695-164-5, ISSN :1899-3192.

Jastrzębska Maria, Uwarunkowania zaciągania i obsługi długu przez jednostki samorządu terytorialnego [w:] Finanse publiczne, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 112, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 241-253, ISBN 978-83-7695-093-8, ISSN 1899-3192.

Jastrzębska M., Alternatywne źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Przestrzeń. Ekonomia. Społeczeństwo, Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej nr 1/I/2012, Sopot 2012, s.45 – 60. ISSN: 2299-1263.

Jastrzębska Maria, Istota ryzyka działalności jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Wyzwania współczesnej rachunkowości i audytu. Zarządzajmy ryzykiem, red. Martyniuk T., Pałczyńska – Gościniak R., SSW, Sopot 2011, s. 31-40, ISBN 978-83-60054-80-2.

Karnowski J., Partnerstwo publiczno – prywatne jako alternatywne źródło finansowania zadań publicznych. Dlaczego z tego nie korzystamy?, [w:] Przestrzeń. Ekonomia. Społeczeństwo, Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej nr 1/I/2012, Sopot 2012, s.105 – 110. ISSN: 2299-1263.

Leszczyński A.C., Owoc tamtego grzechu, Myślnik, Gdańsk 2013.ISBN:978-83-63232-02-3.

Leszczyński A.C., Ojciec człowieka. Szkice afiniczne,[w:] Słowo, obraz /terytoria, Gdańsk 2012.

Leszczyński A.C., Ludzie bez głów, „Korespondencja z ojcem. Kwartalnik Literacko – Kulturalny”, Sopot 2012, nr 16.

Leszczyński A.C., Ciało. Kilka kwestii antropologiczno-filozoficznych, „Korespondencja z ojcem. Kwartalnik Literacko – – Kulturalny”, Sopot 2012, nr 17.

Leszczyński A.C., Ryzyko, czyli życie. Kilka uwag z pogranicza filozofii i antropologii Kultury, [w:]Wyzwania współczesnej rachunkowości i audytu. Zarządzajmy ryzykiem, red. Martyniuk T., Pałczyńska – Gościniak R., SSW, Sopot 2011, ISBN 978-83-60054-80-2.

Leszczyński A.C., Inność jako dewiacja, [w:] Przestrzeń. Ekonomia. Społeczeństwo, Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej nr 3/I/2013, Sopot 2013, s.9 -27. ISSN: 2299-1263.

Lewińska A., Trzecińska J., Analiza rynku ubezpieczeń na życie, [w:] Przestrzeń. Ekonomia. Społeczeństwo, Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej nr 1/I/2012, Sopot 2012, s.159 – 168. ISSN: 2299-1263.

Małkowska D., Inwentaryzacja od A do Z., ODDK, Gdańsk 2013. ISBN: 9780-83-7804-102-3.

Martyniuk T., Jakość informacji sprawozdawczej sektora MSP, [w:] Wyzwania współczesnej rachunkowości i audytu, SSW, Sopot 2010, ISBN 978-83-60054-70-3.

Martyniuk T., Aspekty podatkowe łączenia spółek, [w:] Rachunkowość przedsiębiorstwa w szczególnych sytuacjach, pod red. T. Martyniuk, PWE, Warszawa 2013, s.124 -126. ISBN: 978-83-208-2048-5.

Martyniuk T., Małe przedsiębiorstwo : rejestracja, podatki, ewidencja, sprawozdawczość, ODDK, Gdańsk 2011. ISBN: 978-83-7426-731-1.

Martyniuk-Kwiatkowska Olga, Rola audytu wewnętrznego w nadzorze korporacyjnym, [w:] Zeszyty Naukowe nr 621: Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, nr 30, Audyt wewnętrzny według nowej ustawy o finansach publicznych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, ISSN 1640-68-18.

Rachunkowość w rozliczeniach podatkowych, red. naukowa Martyniuk Teresa, PWE, Warszawa 2014. ISBN: 978-83-208-2102-4.

Rachunkowość przedsiębiorstwa w szczególnych sytuacjach,red. naukowa Martyniuk Teresa, PWE, Warszawa 2013. ISBN: 978-83-208-2048-5.

Martyniuk-Kwiatkowska Olga, Ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstwa, [w:] Wyzwania współczesnej rachunkowości i audytu. Zarządzajmy ryzykiem, SSW, Sopot 2011, ISBN 978-83-60054-80-2

Pałczyńska – Gościniak R., Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na system raportowania spółek publicznych,[w:] Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce współczesnej, red. A. Dyhdalewicz, G. Klemecka-Roszkowska, J. Sikorski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008, ISBN: 978-83-7431-188-5.

Pałczyńska – Gościniak R., Bilans i jego analiza,[w:] Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, pod.red. Jerzemowskiej M., PWE, Warszawa 2013, wyd. III, s. 68-82.

Pałczyńska – Gościniak R., Pojęcie płynności finansowej i jej determinanty,[w:] Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, pod.red. Jerzemowskiej M., PWE, Warszawa 2013, wyd. III, s. 144 – 145.

Pałczyńska – Gościniak R., Statyczne wskaźniki płynności finansowej,[w:] Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, pod.red. Jerzemowskiej M., PWE, Warszawa 2013, wyd. III, s. 145 – 151.

Pałczyńska – Gościniak R., Wykorzystanie wskaźników sektorowych jako podstawy odniesienia w ocenie płynności finansowej, [w:] Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, pod.red. Jerzemowskiej M., PWE, Warszawa 2013, wyd. III, s. 151 – 152.

Pałczyńska – Gościniak R., Kapitał ludzki i jego analiza,[w:] Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, pod.red. Jerzemowskiej M., PWE, Warszawa 2013, wyd. III, s.260 – 277.

Pałczyńska – Gościniak R., Wpływ polityki rachunkowości na wynik finansowy,[w:] Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, pod.red. Jerzemowskiej M., PWE, Warszawa 2013, wyd. III, s. 295 – 298.

Pałczyńska – Gościniak R., Koszty i kierunki ich analizy,[w:] Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, pod.red. Jerzemowskiej M., PWE, Warszawa 2013, wyd. III, s. 316 -319.

Pałczyńska – Gościniak R., Ocena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym,[w:] Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, pod.red. Jerzemowskiej M., PWE, Warszawa 2013, wyd. III, s. 339 – 340.

Pałczyńska – Gościniak R., Główne metody i kierunki analizy akcji, [w:] Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, pod.red. Jerzemowskiej M., PWE, Warszawa 2013, wyd. III, s.341 -346.

Pałczyńska – Gościniak R., Góraj F., Łój M., Odwrócony kredyt hipoteczny jako dodatkowe źródło finansowania gospodarstw domowych, [w:] Przestrzeń. Ekonomia. Społeczeństwo, Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej nr 1/I/2012, Sopot 2012, s. 81 – 93. ISSN: 2299-1263.

Pałczyńska – Gościniak Renata (współautor), Ocena ujęcia ryzyka zagrożenia kontynuacji działalności w opinii biegłego rewidenta – analiza opinii z badań polskich spółek, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, red. naukowa: B. Micherda, M. Stępień, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2009, ISBN 978-83-907437-4-5.

Pałczyńska Gościniak Renata (współautor), Sprawozdanie z ryzyka gospodarczego jako wyraz identyfikacji i zarządzania ryzykiem w spółce RRMP Sp. z o.o., [w] Wyzwania współczesnej rachunkowości i audytu. Zarządzajmy ryzykiem, SSW, Sopot 2011, ISBN 978-83-60054-80-2 .

Pestka E., Rynek leasingu środków transportu w Polsce w latach 2000 -2010, [w:] Przestrzeń. Ekonomia. Społeczeństwo, Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej nr 1/I/2012, Sopot 2012, s.169 – 180. ISSN: 2299-1263.

Podgórski Ernest, Ryzyko badania sprawozdań finansowych w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce, [w:] Wyzwania współczesnej rachunkowości i audytu. Zarządzajmy ryzykiem, SSW, Sopot 2011, ISBN 978-83-60054-80-2.

Podgórski Ernest, Użyteczność sprawozdań finansowych w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] Wyzwania współczesnej rachunkowości i audytu, SSW, Sopot 2010, ISBN 978-83-60054-70-3.

Podgórski Ernest, Znaczenie Krajowej Komisji Nadzoru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w systemie nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi – XI Doroczna Konferencja Audytingu, REWIZJA FINANSOWA W WARUNKACH NADZORU PUBLICZNEGO, Jachranka 2010

Podlewski J., Problematyka zarządzania ryzykiem gospodarczym w rewizji finansowej, 99-118 [w:] Przestrzeń. Ekonomia. Społeczeństwo, Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej nr 3/I/2013, Sopot 2013, s. 99-118. ISSN: 2299-1263.

Szymczak Anna, Inwestycje w sektorze usług i ich wpływ na zatrudnienie, [w:] Problemy gospodarowania w Polsce, pod red. D. Kopycińskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, ISBN 978-83-62355-73-0.

Szymczak Anna, Efektywność czynnika pracy w wybranych sektorach gospodarki narodowej, [w] Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej pod red. D. Kopycińskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, ISBN 978-83-60903-88-9.

Trzecińska J., Realizacja inwestycji infrastrukturalnych w gminie Chojnice w latach 2006 – 2010 i ich wpływ na zadłużenie gminy, [w:] Przestrzeń. Ekonomia. Społeczeństwo, Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej nr 2/II/2012, Sopot 2012, s. 169 – 182. ISSN: 2299-1263.

Zasadzka J., Grabus M., Działania systemowe kluczem do długoletniej aktywności zawodowej pracowników, [w:] Przestrzeń. Ekonomia. Społeczeństwo, Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej nr 3/I/2013, Sopot 2013, s.63 – 74. ISSN: 2299-1263.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
 

Baranowski P., Neuroestetyczne sekrety mappingu (wyprawa do krainy emocji), XXI Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2012 – materiały konferencyjne, Warszawa 2012, s. 7- 9. ISSN: 1506-6223.

Baranowski P., Błaszczak M., Nie pytaj komu świecimy…( o różnym wpływie światła na różnych ludzi), XXI Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2012 – materiały konferencyjne, Warszawa 2012, s. 10 – 12.ISSN: 1506-6223.

Baranowski P., Mapping – czy nowe medium reklamy? [w:] Przestrzeń. Ekonomia. Społeczeństwo, Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej nr 2/II/2012, Sopot 2012, s.51 – 62. ISSN: 2299-1263.

Cudzik J., Ruch w koncepcyjnej architekturze i urbanistyce XX wieku, [w:] Przestrzeń. Ekonomia. Społeczeństwo, Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej nr 2/II/2012, Sopot 2012, s.63 – 72. ISSN: 2299-1263.

Czerniejewski R., Współczesne odniesienia do awangardowych teorii projektowania mebli i architektury wnętrz z okresu międzywojennego w Polsce na przykładzie marki IKEA, [w:] Przestrzeń. Ekonomia. Społeczeństwo, Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej nr 2/II/2012, Sopot 2012, s.115 – 124. ISSN: 2299-1263.

Martyniuk-Pęczek Justyna, Światła miasta, Marina, Wrocław 2014. ISBN: 9788361872726.

Sołtysiak J., Rower w mieście Gdańsku, [w:] Przestrzeń. Ekonomia. Społeczeństwo, Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej nr 2/II/2012, Sopot 2012, s.41 – 50. ISSN: 2299-1263.

Sołtysiak J., Ścieżki rowerowe i ich powiązania z innymi formami rekreacji, [w:] Przestrzeń. Ekonomia. Społeczeństwo, Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej nr 3/I/2013, Sopot 2013, s.29 – 38. ISSN: 2299-1263.

Sopocka Szkoła Wyższa
ul.Młodzieżowa 44, 89-604 Chojnice
tel. (52) 334-14-50, (52) 397- 31- 75
Konto bankowe: 37 15001706-1217000528570000

© 2004-2014 Sopocka Szkoła Wyższa.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Design by Trójwizja.
Nasi partnerzy:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress