WERSJA ANGIELSKA WERSJA ROSYJSKA
[layerslider id="5"]
« Cofnij 

Wyjazdy studentów 

I. Opis polityki i strategii uczelni dotyczącej udziału w różnych działaniach ERASMUSA i innych akcjach LLP

SSW w Programie Erasmus uczestniczy od 2004 roku, biorąc w nim od początku aktywny udział.  Swoimi działaniami SSW promuje spójność wszystkich etapów uczenia się przez całe życie. Mając na uwadze niski poziom uczestnictwa dorosłych w kształceniu, uczelnia stwarza dogodne warunki studiowania osobom obciążonym pracą zawodową i obowiązkami rodzinnymi. Organizacja studiów uwzględnia te obciążenia i stwarza dogodne warunki do ich ominięcia. W SSW 80 % studentów to osoby dorosłe..

Warunki techniczne w uczelni umożliwiają studentom uczenie się na odległość i uczenie się od siebie w systemie e-lerning. Pozwala na to funkcjonujący w uczelni system komputerowy o nazwie  ILIAS. Uczelnia utrzymuje kontakt ze swoimi absolwentami i proponuje im uzupełnianie wykształcenia przez udział w studiach podyplomowych, kursach i seminariach.

Przez takie działania uczelnia zwiększa swoją konkurencyjność oraz podnosi jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego na poziomie studiów wyższych. Atrakcyjność uczenia się rośnie również przez udział w programie Erasmus

Szczególną troską w SSW otacza się osoby niepełnosprawne. Nowa siedziba uczelni jest całkowicie przystosowana do nauki osób niepełnosprawnych. Uczelnia udziela również  wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym.

Uczelnia wspiera także osoby z małych miejscowości, udzielając im ulg finansowych w związku w wysokimi kosztami dojazdów i często dużym bezrobociem w tych rejonach.

90% uczących się w uczelni to kobiety, w większości posiadające rodziny i pracujące zawodowo. Organizacja studiów uwzględnia te okoliczności, podejmując daleko idące ułatwienia i wsparcie.

Pracownicy dydaktyczni uczelni biorą udział w Programach UE i konferencjach przez co stale podnoszą jakość swojej pracy. Uczelnia oferuje im dostęp do staży zagranicznych, konferencji, seminariów. Uczelnia wspiera nawiązywanie kontaktów miedzy nauczycielami z różnych ośrodków akademickich w kraju (w tym celu podpisała umowy o współpracy z innymi uczelniami) i z zagranicy (umowy z uczelniami z Holandii, Niemiec, Litwy i Ukrainy). W związku z uruchomieniem kształcenia na kierunku Europeistyka, uczelnia rozszerzy swoje kontakty z uczelniami skandynawskimi Współpraca ta jest aktywna i różne formy współpracy odbywają się kilka razy w roku. Z współpracy z różnymi ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą korzystają również pracownicy administracyjni uczelni. Przez co powielają w uczelni dobre praktyki. Celem uczelni jest podniesienie poziomu i wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia w uczelni, przez nawiązanie współpracy z uczelniami z różnych krajów. Uczelnia organizuje również zajęcia dydaktyczne które prowadzą zaproszeni dydaktycy z współpracujących uczelni zagranicznych. W ramach współpracy również dydaktycy SSW prowadzą zajęcia dydaktyczne w uczelniach zagranicznych. Wynikiem współpracy pracowników  WSFiR i pracowników FH Calw, jest powołanie w strukturach uczelni  Internationale Buisness Gate Institute, jednostki obsługującej biznes polsko-niemiecki www.ibg-institute.eu Wszystkie działania związane z mobilnością studentów, pracowników dydaktycznych i pracowników administracji odbywają się w ramach Programu Erasmus, w ramach umów dwustronnych i w ramach Programu „Młodzież w działaniu”. Uczelnia przystąpiła również do programu Europass. Pozwoli to studentom i absolwentom nalepsze dokumentowanie i prezentowanie swoich kwalifikacji oraz kompetencji na obszarze całej Europy. W uczelni dział Biuro Karier. Przygotowuje ono studentów i absolwentów do wejścia na europejski rynek pracy. organizując szkolenia i kursy. Biuro to wspiera studentów przy tworzeniu Europass-Paszport Językowy, Europass CV i Europass –Mobilość.

 

II. Opis działań związanych z mobilnością , zaliczeniem okresu studiów, systemem punktowym, kursami językowymi, oferta dydaktyczna

Mobilność studentów i pracowników głównie jest realizowana w Programie Erasmus. Zasady rekrutacji do programu ERASMUS są przyjęte zarządzeniem rektora i zaakceptowane przez Senat. Informacją nt. Programu w uczelni zajmuje się uczelniany koordynator. Przed wyjazdem na program ze studentami omawia się program kształcenia w uczelni goszczącej i podpisuje się Porozumienie o Programie Zajęć (Lerning Agreement). Wraz z umową student otrzymuje Kartę Erasmusa. Po przyjeździe, student przywozi Wykaz Zaliczeń (Transcript ofRecords). Okresy studiów odbyte za granicą uważa się za równoważne z okresem studiów w rodzimej uczelni, o ile student otrzyma uzgodnioną wcześniej liczbę punków ECTS. Okresy studiów odbyte za granicą wpisane są do Suplementu do dyplomu ukończenia studiów. Na stronie internetowej uczelni widnieje oferta edukacyjna w języku angielskim dla obcokrajowców, gdyż uczelnia opracowała pakiety ECTS dla prowadzonych kierunków studiów w językach polskim i angielskim. Zawierają one przejrzysty system zaliczania studiów i przyznawania punktów ECTS. Dokumenty te są znane społeczności akademickiej i są obowiązujące. Studentów przyjeżdżających na program Erasmus z zagranicy otacza się szczególną troską. Uczelnia wspiera ich w znalezieniu mieszkania, wyznacza mentora (nauczyciela  akademickiego) i opiekuna ze strony pracownika administracyjnego. SSW wspiera studentów przyjeżdżających językowo, organizując konsultacje z lektorem i zakupując niezbędne słowniki. Po zakończeniu Programu otrzymują oni wykaz zaliczeń i zaświadczenie o pobycie w uczelni. Nauczyciele akademiccy wyjeżdżający na wykłady do zagranicznych uczelni otrzymują wsparcie finansowe ze strony uczelni, a wykłady zaliczane są do dorobku naukowego. Mobilność studentów odbywa się również w ramach umów dwustronnych między uczelniami zagranicznymi. Studenci SSW mają możliwość nauki dwóch języków obcych.

 

III. Opis działań związanych z organizacją i zaliczeniem praktyk studenckich

SSW szczególną uwagę poświęca wysokiej jakości praktyk studenckich. Uczelnia stwarza możliwość wyboru miejsca praktyki zgodnie z preferencjami określonymi przez studenta.  Obecnie plan studiów w SSW przewiduje sześciotygodniowe obowiązkowe praktyki studenckie, które są integralną częścią procesu edukacyjnego. Organizowane są one w instytucjach krajowych i obecnie również w instytucjach zagranicznych w ramach programu Erasmus. Kwalifikacja na praktyki zagraniczne odbywa się na podstawie obowiązującego w uczelni Regulaminu udziału w programie Erasmus, ogłoszonego zarządzeniem rektora i dostepnego na stronie internetowej uczelni. Dla zapewnienia wysokiej jakości praktyk uczelnia opracowała Regulamin i program praktyk. Regulamin praktyk został zatwierdzony przez Senat uczelni. SSW dysponuje ramowymi programami praktyk studenckich, niemniej przed rozpoczęciem praktyki pracownik uczelni wraz z studentem opracowuje indywidualny jej program. Fakt odbycia praktyki odnotowuje się w suplemencie do dyplomu, ze wskazaniem miejsca i długości jej trwania. Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie prowadzonego dzienniczka praktyk z dokładnym opisem wykonywanych prac. Program praktyk obejmuje również absolwentów. Uczelnia organizuje praktyki wszystkim zainteresowanym absolwentom. Praktyki te są organizowane we wskazanych przez nich sektorach gospodarki.

Uczelnia przystąpiła do Programu Europass i obecnie poświadczenie odbycia praktyki będzie się odbywało również przez dokument Europass – mobilność. Uczelnia przywiązuje dużą wagę do praktyk zawodowych, traktując je jako element realizacji ścieżki kariery zawodowej

W związku z tym, iż rynek pracy jest otwarty, uczelnia cały czas dąży do doskonalenia systemu praktyk, a zatem również całego systemu kształcenia. Przyjęte standardy pozwalają  na uznawanie  dyplomów  absolwentów WSS na europejskim rynku pracy poprzez zdobywanie kwalifikacji porównywalnych z kwalifikacjami absolwentów innych europejskich uczelni.

Sopocka Szkoła Wyższa
ul.Młodzieżowa 44, 89-604 Chojnice
tel. (52) 334-14-50, (52) 397- 31- 75
Konto bankowe: 37 15001706-1217000528570000

© 2004-2014 Sopocka Szkoła Wyższa.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Design by Trójwizja.
Nasi partnerzy:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress