Kursy i szkolenia - Ekonomiczne i Podatkowe - Sopocka Szkoła Wyższa
17802
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17802,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive
 

Kursy i szkolenia – Ekonomiczne i Podatkowe

Kursy i szkolenia – Ekonomiczne i Podatkowe

Rachunkowość i sprawozdawczość fundacji i stowarzyszeń

CELEM SZKOLENIA jest przedstawienie zasad prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych w fundacjach i stowarzyszeniach nie prowadzących i prowadzących działalność gospodarczą, nie posiadających i posiadających status „organizacji pożytku publicznego”.

SZKOLENIE ADRESOWANE jest do pracowników tzw. „trzeciego sektora”, głównie fundacji, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawy prawne działalności fundacji i stowarzyszeń

działalność statutowa

nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego

działalność gospodarcza

2. Uregulowania prawne w zakresie prowadzenia rachunkowości w fundacjach i stowarzyszeniach

podstawowe akty prawne

zasady rachunkowości

dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

elementy składowe ksiąg rachunkowych i zasady ich prowadzenia

terminy wykonania obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

przechowywanie dokumentacji księgowej

odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości

3. Sprawozdawczość finansowa fundacji i stowarzyszeń

terminy wykonania obowiązków sprawozdawczych

struktura i zasady sporządzania bilansu

struktura i zasady sporządzania rachunku wyników (rachunku zysków i strat)

struktura i zasady sporządzania informacji dodatkowej

badanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego

upublicznianie sprawozdania finansowego

4. Sprawozdawczość merytoryczna fundacji i stowarzyszeń

uregulowania prawne w zakresie sprawozdawczości merytorycznej

terminy wykonania obowiązków sprawozdawczych

struktura i zasady sporządzania sprawozdania merytorycznego

upublicznianie sprawozdania merytorycznego

5. Ujęcie księgowe szczególnych zdarzeń występujących w fundacjach i stowarzyszeniach

ewidencja i rozliczanie darowizn oraz wpływów z 1%

ewidencja i rozliczanie dotacji i grantów

ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego

ORGANIZACJA SZKOLENIA
Zajęcia w ramach kursu odbywały się będą w dwóch 3-dniowych cyklach, razem 30 godzin zajęć.

Prowadzący zajęcia: mgr. Anna Kamińska-Stańczak

Koszt szkolenia: 900 zł

Identyfikacja i przeciwdziałanie korupcji oraz nadużyciom finansowym

CELEM SZKOLENIA jest nabycie umiejętności rozpoznawania przestępstw korupcyjnych i zachowań „kłamcy”

SZKOLENIE ADRESOWANE jest do kierowników wszystkich szczebli, kontrolerów, audytorów wewnętrznych, osób odpowiedzialnych za wdrażanie kontroli wewnętrznej.

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień I

1. Zjawiska korupcyjne – podział, charakterystyka, narzędzia prawne stosowane w walce z korupcją.
2. Mechanizmy działania sprawców przestępstw korupcyjnych
korupcja urzędnicza
korupcja menadżerska
inne formy zjawisk korupcyjnych
3. Kamuflowanie korzyści pochodzących z przestępstw korupcyjnych- case study
4. Najczęstsze zabiegi służące praniu nielegalnych korzyści
metody ujawnione
metody wchodzące
5. Możliwości wykrywcze i raportujące dotyczące „prania pieniędzy”
symptomy zjawiska „prania pieniędzy”
transakcje podejrzane
techniki analityczne
sporządzanie dokumentacji
6. Metodyka działań w świetle ustawy o przeciwdziałaniu „praniu pieniędzy”.
podmioty ustawy i ich obowiązki
współpraca z GIIF
„Od nitki do kłębka”, czyli co zrobić po ujawnieniu procederu.

Dzień II Wiarygodność klienta (w tym pracowników własnej firmy)

7. Poznanie własnych kompetencji w obszarze rozpoznawania u innych wskazówek nieszczerości i świadomego wprowadzania w błąd;
8. Poszerzenie i udoskonalenie umiejętności oceny wiarygodności klienta, w tym również w oparciu o analizę lingwistyczną przedstawionego przez niego opisu przebiegu zdarzenia;
9. Poznanie zasad i technik przeprowadzania skutecznych rozmów i wywiadów sprzyjających uzyskaniu wiarygodnych informacji;
10. Program warsztatów „Prawda o ludziach i ich kłamstwach”, w tym psychologiczna sylwetka skutecznego „kłamcy”.
11. Możliwości i ograniczenia w wykrywaniu oznak nieszczerości i wprowadzania w błąd – działania sprzyjające poznaniu prawdy.
12. Strategie używane przez osoby, które świadomie wprowadzają innych w błąd – kiedy kłamać jest najłatwiej i jak robi to wytrawny „kłamca”.
13. Odczytywanie i właściwe interpretowanie wskazówek nieszczerości – obserwacja zachowania klienta.
14. Znaczenie umiejętności słuchania oraz zadawania odpowiednich pytań podczas bezpośredniego kontaktu z klientem.
15. Analiza lingwistyczna treści wypowiedzi osoby relacjonującej lub przedstawiającej pisemny opis przebiegu zdarzenia będącego przedmiotem zgłoszonej szkody lub roszczenia.
16. Struktura i techniki prowadzenia rozmowy i wywiadu z klientem, sprzyjającego uzyskaniu wiarygodnych informacji.
17. Reagowanie na zachowanie osoby skonfrontowanej z własną nieszczerością i świadomym wprowadzaniem w błąd.
18. Wnioskowanie na podstawie obserwacji zachowania i wypowiedzi osoby – końcowa interpretacja uzyskanych informacji.
PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA JEGO UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI: rozpoznać znamiona niewłaściwych zachowań i radzić sobie z nimi.

ORGANIZACJA SZKOLENIA
Zajęcia w ramach szkolenia odbywały się będą przez dwa dni, razem 16 godzin.

Prowadzący zajęcia: mgr Wiesław Zyskowski – były pracownik policji, wysokiej klasy specjalista ds. przesłuchań (szkolony w FBI – USA) obecnie ceniony w kraju szkoleniowiec oraz pracownik Komendy Stołecznej Policji, wysokiej klasy specjalista do walki z korupcją

Koszt szkolenia: 650 zł

Rekrutacja:

1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać e-mailem na adres rekrutacja@ssw.sopot.pl lub dostarczyć bezpośrednio.
2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Promocji i Rekrutacji, tel. 58 555-83-80

Międzynarodowe/Europejskie Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego
Tytuł szkolenia Międzynarodowe/Europejskie Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego
Forma zajęć Wykłady, prezentacje multimedialne, dyskusje i studia przypadków, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe
Cena szkolenia 700 zł min 15 osób
Termin do ustalenia
Czas trwania 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-17.00
Maksymalna liczba osób 20
Prowadzący Jacek Kościelniak Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ekspert z zakresu rachunkowości i audytu.

W latach 1998-2002 dyrektor Wydziału Finansów Urzędu Wojewódzkiego. Poseł na Sejm V Kadencji.

W latach 2007-2011 Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, reprezentant Grupy Roboczej INTOSAI do spraw Walki z Korupcją i Praniem Pieniędzy. Członek zespołu audytorów badających sprawozdanie finansowe Międzynarodowej Organizacji Badań Jądrowych CERN oraz Rady Audytorów Europejskiego Instytutu Studiów Strategicznych. Współpracuje z Grupą Zadaniową EUROSTAT w zakresie harmonizacji Europejskich Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego.

Grupa docelowa ·         kadra zarządzająca urzędami – dyrektorzy, główni księgowi, skarbnicy

·         audytorzy wewnętrzni

·         pracownicy departamentów rachunkowości

Cel szkolenia Prezentacja Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Jednostki Sektora Publicznego.

Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej procesów zarządzania jednostkami finansów publicznych stosujących międzynarodowe standardy rachunkowości.

Analiza i prezentacja ćwiczeń i przykładów empirycznych.

Efekty szkolenia ·         zapoznanie się ze wzorcami dobrych praktyk funkcjonujących w zarządzaniu jednostkami sektora publicznego w Europie i na świecie

·         pozyskanie umiejętności sporządzania, czytania i analizowania sprawozdań finansowych sporządzonych w oparciu o międzynarodowe standardy rachunkowości sektora publicznego

·         zdobycie wysokospecjalistycznej wiedzy o charakterze eksperckim

Program Finansowo-prawne uwarunkowania działalności jednostek sektora publicznego w Polsce i na świecie na przykładzie wybranych organizacji, omówienie procesów planowania budżetowego, podstawowe obowiązki  kierowników jednostek

Budżet zadaniowy jako element zarządzania aktywami publicznymi, cele, obszary, mierniki

Elementy nowoczesnego zarządzanie w administracji publicznej – podstawowe elementy, budowa struktur i procesów zarządczych

Proces harmonizacji standardów rachunkowości sektora publicznego – filozofia, przykłady, stan prac legislacyjnych Europejskich Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego

Polityki rachunkowości, polityka zarządzania aktywami trwałymi

Teoretyczne i praktyczne aspekty wybranych standardów rachunkowości sektora publicznego, rzeczowy majątek trwały, aktywa niematerialne i prawne, zapasy, leasing
przepływy pieniężne, inwestycyjne krótko i długoterminowe

Rezerwy, utrata wartości aktywów, aktywa i zobowiązania warunkowe w jednostkach sektora publicznego  – metody wyceny rezerw, przykłady stosowania

Instrumenty finansowe w jednostkach sektora publicznego, przykłady stosowania

Skonsolidowane sprawozdania finansowe

 

Informacje dodatkowe

 

Miejsce szkolenia: Sopocka Szkoła Wyższa, ul. Rzemieślnicza 5 Sopot
OSZUSTWA KSIĘGOWE, RACHUNKOWOŚĆ KREATYWNA A KONTROLA FINANSOWA
Tytuł szkolenia Oszustwa księgowe, rachunkowość kreatywna a kontrola finansowa
Forma zajęć Wykłady, prezentacje multimedialne, dyskusje i studia przypadków, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe,
Cena szkolenia 550 zł /os   (min 15 osób)
Termin do ustalenia
Czas trwania 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-17.00
Maksymalna liczba osób 20
Prowadzący Jacek Kościelniak Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ekspert z zakresu rachunkowości i audytu.

W latach 1998-2002 dyrektor Wydziału Finansów Urzędu Wojewódzkiego. Poseł na Sejm V Kadencji.

W latach 2007-2011 Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, reprezentant Grupy Roboczej INTOSAI do spraw Walki z Korupcją i Praniem Pieniędzy. Członek zespołu audytorów badających sprawozdanie finansowe Międzynarodowej Organizacji Badań Jądrowych CERN oraz Rady Audytorów Europejskiego Instytutu Studiów Strategicznych. Współpracuje z Grupą Zadaniową EUROSTAT w zakresie harmonizacji Europejskich Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego.

Grupa docelowa ·         kadra zarządzająca urzędami– dyrektorzy, główni księgowi, skarbnicy

·         kadra zarządzająca spółkami komunalnymi czy z udziałem Skarbu Państwa

·         audytorzy wewnętrzni

·         pracownicy departamentów rachunkowości

Cel szkolenia Zaprezentowanie stosowanych technik oszustw księgowych, przeprowadzenie analizy rozróżniającej błędy księgowe od oszustw księgowych.

Przedstawienie istoty badania ksiąg rachunkowych opartej na rozróżnieniu pojęcia błędu księgowego, oszustwa a rachunkowości kreatywnej.

Przedstawienie metodyki wykrywania oszustw, analiza technik oszustw księgowych.

Efekty szkolenia ·         zdobycie wysokospecjalistycznej wiedzy o charakterze eksperckim

·         pozyskanie umiejętności przeciwdziałania nieprawidłowym praktykom zarządczym w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych

·         podwyższenie indywidualnych kompetencji personelu

Program
 • Wprowadzenie – system rachunkowości i jego podstawowe zasady
 • Pojęcie rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej
 • Fundamentalne zasady rachunkowości (zasada memoriału, kontynuacji działalność, współmierności, ciągłości wycen, istotności)
 • Oszustwa księgowe w kontekście procedury kontroli finansowej
 • Kontrola finansowa jako element kontroli wewnętrznej
 • Kontrola zarządcza w kontekście oszustw księgowych
 • Procedury analityczne w diagnozie i weryfikacji ryzyka oszustwa
 • Model badania oparty na ORS (Oszacowanie ryzyka, Reakcja na ryzyko, Sprawozdawczość)
 • Ryzyko kluczowe w modelu ORS
 • Oszustwa księgowe jako ryzyko kluczowe
 • Procedury analityczne w diagnozie i weryfikacji ryzyka oszustwa
 • Pojęcie błędu księgowego i oszustwa księgowego
 • Oszustwa księgowe a rachunkowość kreatywna
 • Rola audytora wewnętrznego oraz biegłego rewidenta w wykrywaniu oszustw księgowych
 • Metody wykrywania oszustwa księgowych
 • Wykorzystywanie uproszczeń w systemie rachunkowości
 • Zastosowanie międzynarodowych standardów audytu

Aplikuj już dzisiaj!

Biuro studiów podyplomowych:
hnowicka@ssw.sopot.pl
tel. kom.  505 139 566
(58) 555 83 80