Stypendia - Sopocka Szkoła Wyższa
16131
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16131,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive
 

Stypendia

 Pomoc materialna

Na naszej uczelni możesz ubiegać się o przyznanie różnorodnych stypendiów, m.in.:

 

  • stypendium socjalnego
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za najwyższą średnią
  • stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne
  • stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za osiągnięcia sportowe

 Uwaga!


Terminy składania podań  stypendialnych w roku akademickim 2016/2017

Terminy [ROZWIŃ]
NAZWA POMOCY MATERIALNEJ DOTYCZY TERMINY SKŁADANIA PODAŃ/WNIOSKÓW           MIEJSCE
SKŁADANIA
WNIOSKÓW
Stypendium Rektora  dla najlepszych studentów(podanie składa się raz na cały rok akademicki) wszyscy studenci (bez studentów 1 sem., studiów II stopnia) od pierwszego dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej poprawkowej, do dwóch tygodni po jej zakończeniu (Regul. Pomocy Materialnej)tj. od 12.09.2016 r. – 09.10.2016 r.  

Dziekanat w
godzinach
otwarcia

studenci 1 sem. studiów II stopnia  od 01 X 2016 r. – do 15 X 2016 r.
Stypendium socjalne(podanie składa się raz na cały rok akademicki)  

 

 

wszyscy studenci

od 01 X 2016 r. – do 22 X 2016 r. pokój 004w środy i czwartki,
w godz. 10.00-17.00 w soboty: 15, 22 października
w godz. 10.30-14.00
Stypendium specjalne  dla osób niepełnosprawnych(podanie składa się raz na cały rok akademicki)
Zapomoga
(nagła,przyczyna losowa)
w razie potrzeby pokój 004 lub Dziekanat

 Aktualności

► Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2016/2017

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2015 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r. wynosił 1975 (jest to dochód roczny). Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta przy przyznawaniu stypendium socjalnego – na podstawie art. 179 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.)

► Student do swojego dochodu wlicza rodziców i rodzeństwo

Jednak:

 „6. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 3 (dawna definicja rodziny studenta):

 

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

 

a) ukończył 26. rok życia,

b) pozostaje w związku małżeńskim,

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 4 pkt 2,

d) uzyskał pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej

 

lub

 

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, (tj. 923,45 zł do 31.10.2016 i 930,35 zł od 01.11.2016)

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.”

► Próg dochodu na członka rodziny od 01.11.2016 wynosi 1051,70 zł. (przed tym terminem 1043,90)

Informacje dotyczące stypendiów

dla osób niepełnosprawnych, stypendiów socjalnych oraz zapomóg :
tel. 58 555 83 88

stypendiów Rektora dla najlepszych studentów:
tel. 58 555 83 60