Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej - Sopocka Szkoła Wyższa
Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej - Sopocka Szkoła Wyższa
17889
page-template-default,page,page-id-17889,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej

Rada naukowa, Redakcja, Recenzenci

Rada naukowa

 • dr hab. Małgorzata Gawrycka – Politechnika Gdańska – przewodnicząca
 • prof. Roman Gajewski – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • dr hab. Maria Jastrzębska – Uniwersytet Gdański
 • dr Piotr Lizakowski – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • dr hab. Jerzy Ossowski – Politechnika Gdańska
 • dr inż. arch. Grzegorz Pęczek – Sopocka Szkoła Wyższa
 • dr hab. Błażej Prusak – Politechnika Gdańska
 • dr hab. Katarzyna Romanczuk – Żytomierski Państwowy Uniwersytet Technologiczny –  Ukraina
 • Ph. D Helena Stolarenko – Narodowa Akademia Statystyki, Rachunkowości i Audytu – Ukraina
 • dr Anna Szymczak – Sopocka Szkoła Wyższa
 • dr Eva Vaništa Lazarević, prof. – Uniwersytet w Belgradzie – Serbia
 • dr Kęstutis Zaleckis, prof. – Uniwersytet Technologiczny w Kownie – Litwa

Redakcja

 • REDAKTOR NACZELNY:  prof. dr hab. Teresa Martyniuk
 • SEKRETARZ: mgr Joanna Grott
 • REDAKTORZY TEMATYCZNI: dr Anna Szymczak, dr inż. arch. Grzegorz Pęczek

Recenzenci

 • dr hab.Tadeusz Bogdanowicz, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Małgorzata Gawrycka, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Barbara Gierusz, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk – Pęczek, Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Jerzy Gierusz, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Teresa Gostkowska-Drzewicka, Sopocka Szkoła Wyższa
 • dr hab. Jerzy Gwizdała, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska – Mishe, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Leonid Sergiejewicz Iwanowicz, Izba Kontrolno – Obrachunkowa Okręgu Kaliningradzkiego
 • prof. dr hab. Bernard Kubiak, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 • prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Parteka, Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. arch. Bogna Lipińska, Sopocka Szkoła Wyższa
 • dr Stanisław Laskowski,Politechnika Gdańska
 • dr Danilenkov Valerij Leonidovicz, Kaliningradzki Państwowy Uniwersytet Techniczny
 • prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Jerzy Ossowski, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Błażej Prusak, Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. arch. Katarzyna Rozmarynowska, Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż arch. Jacek Krenz, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Anna Rzeczycka, Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. arch. Michał Stangel, Politechnika Ślaska
 • prof. dr hab. Bogusław Żyłko, Uniwersytet Gdański
 • assoc. prof. dr. Adem Erdem ERBAŞ, Mimar Sinan Fine Art University
 • dr. Kira Erwin (MPhil Cambridge University, DPhil University of KwaZulu Natal) Senior Researcher at the Urban Futures Centre Durban University of Technology
 • dr inż. arch. Karolina Krośnicka, Politechnika Gdańska
Dokumenty do pobrania

Autorzy proszeni są o przesyłanie artykułu wraz z kompletem wypełnionych oświadczeń oraz potwierdzeniem dokonania opłaty.

 

Pobierz komplet oświadczeń dla autorów – plik pdf

Pobierz komplet oświadczeń dla autorów – plik doc

Pobierz wymogi edytorskie

Pobierz formularz recenzji

Pobierz wytyczne tworzenia przypisów

Procedura recenzji

1. Procedura recenzowania artykułów  jest zgodna ze wskazówkami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

2. Autorzy, przysyłając opracowania do publikacji, wyrażają zgodę na ich recenzowanie. W pierwszej kolejności artykuły poddawane są ocenie Redakcji, a następnie anonimowo oceniane przez zewnętrznych Recenzentów.

 

3. Do oceny każdego artykułu zgłoszonego do czasopisma “Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo” powołuje się 2 zewnętrznych recenzentów będących pracownikami naukowymi z obszaru zgodnego z przedmiotem opracowania.

 

4. Recenzentów wybiera redaktor naczelny wraz z redaktorami tematycznymi czasopisma. Recenzent otrzymuje pełne teksty artykułów oraz obowiązujący formularz recenzji.

 

5. Recenzja ma formę pisemną, zawiera uwagi i sugestie recenzenta. Recenzent określa w niej, czy po naniesieniu poprawek należy dany artykuł ponownie do niego skierować.

 

6. Ostateczną decyzję o publikacji artykułu podejmuje redaktor naczelny wraz
z redaktorami tematycznymi. Jednak warunkiem do publikacji artykułu są przynajmniej 2 pozytywne recenzje.

 

7. Od wszystkich autorów wymaga się złożenia oświadczenia o oryginalności artykułu, źródłach jego finansowania oraz wkładu procentowego autorów, a także stosownego oświadczenia o przekazaniu praw autorskich na Sopocką Szkołę Wyższą.

 

8. Lista recenzentów artykułów do czasopisma jest publikowana przynajmniej raz w roku na stronie internetowej czasopisma.

Standard etyki wydawniczej

W półroczniku Sopockiej Szkoły Wyższej „Przestrzeń. Ekonomia. Społeczeństwo” przestrzegane są zasady etyki wydawniczej, stworzone w oparciu o wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE). Mają one na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom wydawniczym i dotyczą wszystkich stron zaangażowanych w proces publikacyjny.

I Redakcja

 1. Redakcja ma obowiązek zachowania poufności wszelkich informacji dotyczących publikacji. Nie będą one ujawniane osobom postronnym.
 2. Przyjmowane artykuły przechodzą najpierw wstępną weryfikację, której dokonuje zespół redakcyjny. Głównymi kryteriami akceptacji artykułów są: oryginalność, waga zawartych informacji oraz innowacyjność poruszanych tematów.
 3. Na ocenę zgłoszonych do publikacji prac nie mają żadnego wpływu: rasa, narodowość, pochodzenie, płeć, orientacja seksualna, wiara ani przekonania polityczne autorów.
 4. Decyzja dotycząca akceptacji artykułu przekazywana jest autorowi niezwłocznie po jej podjęciu.
 5. Autorzy artykułów odrzuconych na etapie weryfikacji wstępnej mogą w formie pisemnej odwołać się do Redaktora Naczelnego czasopisma.
 6. Artykuły, które pomyślnie przeszły weryfikację wstępną zostaną przekazane do recenzji. Każdy artykuł recenzowany jest przez 2 zewnętrznych recenzentów. Redaktorzy (poprzez odpowiedni dobór recenzenta) powinni zapobiegać pojawieniu się konfliktu interesów między autorem a recenzentem, spowodowanego m.in. pracą w tej samej instytucji, zależnościami finansowymi, konkurencją lub pokrewieństwem.
 7. W przypadku wykrycia przez redakcję lub recenzenta takich naruszeń, jak: plagiat, autoplagiat, sfabrykowanie danych, „autorstwo widmo” (ang. ghost autorship) lub „autorstwo gościnne” ( guest autorship), redakcja ma skontaktuje się się z Autorem, w celu wyjaśnienia problemu. W przypadku niesatysfakcjonujących wyjaśnień lub braku jakiejkolwiek odpowiedzi, redakcja informuje o zaistniałej sytuacji Autora oraz przełożonych i/lub osobę odpowiedzialną za nadzór nad badaniami autora.
 8. W przypadku wykrycia plagiatu już po opublikowaniu artykułu, redakcja dokonuje retrakcji artykułu, informuje o zaistniałej sytuacji Autora oraz przełożonych i/lub osobę odpowiedzialną za nadzór nad badaniami autora, umieszcza na stronie Czasopisma odpowiednią adnotację oraz zgłasza fakt retrakcji do bibliometrycznych serwisów baz danych, w których indeksowane jest Czasopismo.
 9. Redakcja ma prawo odmowy przyjęcia artykułu od autora, który w przeciągu ostatnich lat wykazał się nierzetelnością naukową.

 

II Autorzy

 

 1. Dostarczane przez autorów artykuły nie mogą być wcześniej publikowane. Nie mogą być jednocześnie złożone w redakcjach różnych czasopism.
 2. Artykuły muszą być całkowicie oryginalne. Niedopuszczalne jest przesłanie redakcji plagiatu lub autoplagiatu. Jeśli w tekście zostały wykorzystane fragmenty innych prac, konieczne jest odnotowanie tego w przypisie. Korzystanie z cudzych prac musi być zgodne z zasadami prawa autorskiego. Autorzy na końcu artykułu muszą zamieścić bibliografię.
 3. Zgłoszenie artykułu do redakcji czasopisma wiąże się z przeniesieniem na Sopocką Szkołę Wyższą autorskiego prawa majątkowego do danego tekstu. Dokonuje się to poprzez podpisanie stosownego oświadczenia, dostępnego w zakładce „dokumenty do pobrania”.
 4. Wymaga się, by autorzy ujawnili procentowy wkład pracy poszczególnych naukowców w powstanie artykułu. Wszystkie osoby znajdujące się na liście autorów muszą spełniać definicję autorstwa, czyli: mieć twórczy wkład w konceptualizację/ prowadzić badania/ napisać szkic tekstu/ mieć twórczy udział w jego rozbudowę/ zaakceptować końcową wersję tekstu przed zgłoszeniem, a tym samym wziąć odpowiedzialność za tekst.  W celu poinformowania redakcji o procentowym udziale poszczególnych autorów artykułu, autor zgłaszający tekst przesyła redakcji wypełnione i podpisane oświadczenie, dostępne w zakładce „dokumenty do pobrania”.
 5. Autorzy maja prawo przesłać redakcji nazwiska osób, które (według nich) nie powinny być proszone o dokonanie recenzji z powodu prawdopodobieństwa wystąpienia konfliktu interesów.
 6. Autor ma obowiązek dokonania zasugerowanych przez redakcję (po wstępnej weryfikacji) oraz recenzentów (po nadesłaniu przez nich recenzji) poprawek, w celu uzyskania jak najlepszego pod względem edytorskim oraz naukowym artykułu.
 7. Autorzy są zobowiązani do podania wszelkich źródeł finansowania ( jeśli miało ono miejsce). W celu poinformowania redakcji o ewentualnych źródłach finansowania, autor przesyła wypełnione i podpisane oświadczenie, dostępne w zakładce „dokumenty do pobrania”.

 

III Recenzenci

 

 1. Recenzent ma obowiązek dokonania rzetelnej, obiektywnej oceny artykułu, przy zachowaniu poufności wszelkich informacji dotyczących publikacji. Na podstawie zamieszczonego na stronie Czasopisma formularza recenzji powinien przygotować klarowną i konstruktywną opinię na temat powierzonego mu tekstu. Wszelkie zawarte w recenzji komentarze muszą być bezstronne, jasne i rzeczowe.
 2. Recenzenci powinni przyjmować do recenzji tylko te teksty, do których oceniania posiadają odpowiednią wiedzę i kompetencje.
 3. Recenzenci powinni dokonać recenzji w czasie 2-3 tygodni od momentu powierzenia im tekstu. W razie przedłużania się procesu recenzowania, powinni powiadomić o tym fakcie Redaktora Naczelnego.
 4. Recenzenci mają obowiązek powiadomienia redakcji o wszelkich wykrytych nadużyciach (szczególnie dotyczących plagiatu).
 5. Recenzenci nie mogą wykorzystywać dla własnych potrzeb informacji lub wyników badań, zaczerpniętych z powierzonych im artykułów.
 6. Recenzent ma obowiązek poinformowania o przypuszczeniu zaistnienia konfliktu interesów.

Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej

dostępne elektronicznie

Poszczególne artykuły:

13 I 2018
12 II 2017

11 I 2017
10 II 2016
9 I 2016

Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo jest periodykiem wydawanym w cyklu półrocznym znajdującym się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (5pkt). Publikowane są w nim oryginalne, wcześniej niepublikowane artykuły naukowe i opracowania o charakterze projektowym, poświęcone:

 

  • zagadnieniom z obszaru nauk społecznych (w szczególności z dziedziny nauk ekonomicznych);
  • problematyce z obszaru nauk humanistycznych (w tym z takich dyscyplin naukowych jak filozofia, historia sztuki, kulturoznawstwo);
  • tematyce związanej z szeroko pojętą architekturą i sztuką.

 

Czasopismo to ma zatem charakter interdyscyplinarny. Wydawane jest w języku polskim, niemniej możliwym jest drukowanie tekstów w języku angielskim lub niemieckim.

 

Autorami zawartych w czasopiśmie publikacji są pracownicy Sopockiej Szkoły Wyższej, pracownicy innych uczelni z kraju i z zagranicy, studenci i doktoranci zaangażowani w Studencki Ruch Naukowy oraz specjaliści pragnący podzielić się swym nietuzinkowym doświadczeniem praktycznym.

 

Czasopismo stanowi także swoiste forum dyskusyjne, zawierające artykuły oparte na przygotowywanych dysertacjach doktorskich z zakresu sztuki i architektury oraz obszaru nauk społecznych.

 

Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo skierowane jest do pracowników naukowo-dydaktycznych, menedżerów, studentów i doktorantów zainteresowanych wieloma obszarami wiedzy, ze szczególnym ukierunkowaniem na rachunkowość i finanse. Publikowane jest z angielskimi tytułami, streszczeniem i słowami kluczowymi.

 

Jego pierwotną wersją jest wersja papierowa o numerze ISSN: 2299-1263.

 

Czasopismo jest również dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Uczelni i z racji tego w wersji online posiada odrębny numer ISSN : 2353-0987.

 

Półrocznik „Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo” jest indeksowany przez Index Copernicus.

 

Bezzwrotna opłata zgłoszeniowa wynosi 200 złotych. Autorzy proszeni są o wpłaty na nr konta bankowego: 

 

66 1500 1706 1217 0002 9325 0000

BZ WBK SA

II Odział Sopot

ul. Chopina 6, Sopot 81-752

 

UWAGA! Z opłaty za publikację zwolnieni są aktualni pracownicy Sopockiej Szkoły Wyższej.

Prośbę o wystawienie faktury za opłatę publikacyjną prosimy kierować do redakcji w momencie dokonywania płatności.

 

Artykuły do druku należy zgłaszać do Sekretarz czasopisma, mgr Joanny Grott, na adres e-mail: biblioteka@ssw.sopot.pl.

Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo wprowadziło oraz stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

content content content