dr hab. Kateryna Romanchuk - Sopocka Szkoła Wyższa
20247
page-template-default,page,page-id-20247,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

dr hab. Kateryna Romanchuk

Романчук К.В., Шиманська К.В. Обліково-інформаційні аспекти екологічного страхування як інструменту екологічної відповідальності суб’єктів господарювання в умовах невизначеності зовнішнього середовища // Бухгалтерські дослідження у ЖДТУ. Т. 2: Моделювання системи інформаційного забезпечення управління в умовах невизначеності економіки : монографія / за заг. ред. [із передм.] С.Ф. Легенчука. Житомир: ЖДТУ, 2015. 430 с. С. 382-413. ISBN 978-966-683-392-4 (заг.). ISBN 978-966-683-431-0 (Т. 2)

 

Романчук К.В., Шиманська К.В. Розвиток методичного забезпечення бухгалтерського обліку виплат працівникам та їх відображення у фінансовій звітності: реалії України// Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ. Т. 3 : “Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХІ-му столітті” : монографія / за заг. ред. [із передм.] С.Ф. Легенчука. Житомир: ЖДТУ, 2015. 420 с. С. 116-146. ISBN 978-617-7265-51-0

 

Романчук К.В., Шиманська К.В. Ідентифікація відходів як об’єкту бухгалтерського обліку та контролю: класифікаційний підхід // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Житомир: ЖДТУ, 2015. Вип. 1 (31). 560с. С. 351-363. ISSN 1994-1749. (включено до GoogleScholar (США), IndexCopernicus (Польша), Ulrich’sPeriodicalsDirectory (США), WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine (BASE))

 

Романчук К.В., Шиманська К.В. Формування та розкриття інформації про виплати працівникам за МСФЗ та П(С)БО// Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Житомир: ЖДТУ, 2015. Вип. 3 (33). 466 с. С. 273-293. ISSN 1994-1749. (включено до GoogleScholar (США), IndexCopernicus (Польша), Ulrich’sPeriodicalsDirectory (США), WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine (BASE))

 

Васильєва І.В., Романчук К.В. Реформування ПДВ в аграрному секторі: можливі сценарії розвитку внаслідок реформ // Сучасні агротехнології: тенденції та інновації: Мат. Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Вінниця 17-18 листопада 2015 р.): у 3 т. / М-во освіти і науки України, М-во аграрної політики та продовольства України, Національна академія аграрних наук України, Вінницька обласна державна адміністрація та обласна рада ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум», Вінницький національний аграрний університет Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. Вінниця: РВВ ВНАУ, 2015. Т.2. 295 с. С.228-231. Посвідчення про державну реєстрацію Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації» видане УкрІНТЕІ №558 від 20 жовтня 2015 р. – Режим доступу: http://socrates.vsau.org/repository/getfile/9859.pdf (заг. обсяг 0,15 друк. арк., індивід. автора 0,12 друк. арк.).

 

Романчук К.В., Шиманська К.В. Аудиторські процедури щодо перевірки дебіторської заборгованості та резерву сумнівних боргів в ході аудиту// Аудитор України. 2015. № 11(240). С. 28-35.

 

Романчук К.В., Шиманська К.В. Резерв сумнівних боргів: ключові питання нарахування, використання, оподаткування// Аудитор України. 2015. № 12(241). С. 46-53

 

Романчук К.В., Шиманська К.В. Застосування Міжнародних стандартів аудиту при перевірці операцій підприємства з корпоративними правами власної емісії: теорія та практика // Аналітична оцінка та контроль бізнес-процесів в межах маркетингової стратегії суб’єкта господарювання : монографія / за заг. ред. І.В. Замули. Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2016. 388 с. С. 234-276. ISBN 978-617-7265-65-7.– Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3960

 

Remlein, M., Romanchuk, K. Obciążenia podatkowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i na Ukrainie // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016. 5 (83/2), S. 241-252. DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-22. ISSN 2450-7741. e-ISSN 2300-4460. – Режим доступу: http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2016/frfu-nr-5-2016-czesc-2/8142-obciazenia-podatkowe-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-w-polsce-i-na-ukrainie (включено до BazEkon (www.kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/index.php) The Central and Eastern European Online Library (CEEOL), BazHum)

 

Бондарчук В.В., Романчук К.В. Розрив у рівнях економічного розвитку України та країн ЄС як об’єктивна реальність євроінтеграції України // Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula. Stan i rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy. EKONOMIA XI, 2016. 47(2). 300 s. S. 158-171. ISSN 2353-2688. – Режим доступу: http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/g6hIo7vQafRGThi7R6APjFg1.pdf (включено до: CEJSH (http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-8ee8e893-450a-46ea-a9d6-ac128855d9e3?q=bwmeta1.element.cejsh-f16eb4da-399d-4b9a-99c5-c1bfa74045bf;1&qt=CHILDREN-STATELESS), BazEkon (http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/browse.php?q=Z), EBSCO, SSRN (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm), czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2013, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value).

 

Романчук К.В., Шиманська К.В. Еміграція населення України в контексті тенденцій міжнародної міграції робочої сили: економіко-соціо-демографічний базис// Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. Житомир: ЖДТУ, 2016. № 1(75). 232 с. С. 152-164. ISSN 1728-4236. (включено до GoogleScholar (США), IndexCopernicus (Польша), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Ulrich’sPeriodicalsDirectory (США), WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), РІНЦ (Росія), ResearchBib)

 

Кирій І.О., Романчук К.В. Операції франчайзингу: європейський досвід та українські реалії [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. 2016. № 12. ISSN 2307-2105. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5302 (заг. обсяг 0,55 друк, арк., особисто автору належить 0,28 друк.арк.) (включено до GoogleScholar (США), IndexCopernicus (Польща)).

 

Романчук К.В., Соколовська В.В. Оподаткування податком на прибуток підприємств: практика країн Європейського союзу та національна практика України [Електронний ресурс] // Економічний розвиток європейських країн в контексті інтеграційних процесів: уроки для України: тези виступів Всеукраїнського молодіжного економічного форуму (м. Житомир, 22 квітня 2016 р.). Житомир: ЖДТУ, 2016. 214 с. ISBN 978-966-683-458-7. – Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/5815

 

Романчук К.В., Чижевська Л.В., Шиманська К.В. Аудиторські процедури під час вивчення аудитором операцій підприємства з корпоративними правами власної емісії: практичні аспекти застосування// Аудитор України. 2016. № 4(245). С. 12-19.

 

Романчук К.В., Чижевська Л.В., Шиманська К.В. Аудиторські процедури під час вивчення аудитором операцій підприємства з корпоративними правами власної емісії: практичні аспекти застосування (Продовження)// Аудитор України. 2016. № 5(246). С. 16-19.

 

Udział w konferencjach:

 

Романчук К.В., Остап’юк Н.А. Проблеми підготовки облікових кадрів // Розвиток бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах трансформації системи управління : матеріали Міжвузівського круглого столу (м. Черкаси, 22 квітня 2015 р.)/ Національний банк України, Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ), Черкаський інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2015. 123 с. С. 80-82.– Режим доступу: http://cibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/zbirnyk_rt_22042015.pdf

 

Романчук К.В., Шиманська К.В. Стягнення штрафних санкцій з несумлінного контрагента як напрям забезпечення економічної безпеки підприємства у договірних відносинах // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Черкаси, 27-28 березня 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Всеукраїнська спілка вчених економістів, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Університет банківської справи Національного банку України, Київський національний університет технологій і дизайну, Університет Марії Кюрі-Складовської (Польща), Інститут досліджень в галузі корпоративної безпеки (Словенія), Молдавська економічна академія (Молдова), Гомельський державний університет імені Франциска Скорини (Білорусь). Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2015. 374 с. С. 69-70. ISBN 978-966-493-958-1. – Режим доступу: http://eprints.cdu.edu.ua/451/1/conf27-28-03-2015.pdf

 

Остап’юк Н.А., Романчук К.В. Підготовка бухгалтерів: демократизація та дистанціювання // Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки: збірник матеріалів ІХ Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Київ, 26 лютого 2015 р.). Відпов. за вип. Б.В. Мельничук/ Національна академія аграрних наук України, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Інститут обліку і фінансів НААН, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, журнал «Облік і фінанси». Київ: ННЦ «ІАЕ», 2015. 632 с. С. 425-427. ISBN 978-966-669-469-3. – Режим доступу: ekona.org.ua/repository/download/205.pdf

 

Romanchuk К. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej w dobie globalizacji: zagadnienia stosowania oraz edukacji księgowych // Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХІ-му столітті: тези виступів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 6-7 листопада 2015 р.). Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2015. 316 с. С. 309-310. ISBN 978-617-7265-38-1

 

Бондарчук В.В., Романчук К.В. Розрив у рівнях економічного розвитку України та країн ЄС як об’єктивна реальність євроінтеграції України [Електронний ресурс] // Економічний розвиток європейських країн в контексті інтеграційних процесів: уроки для України: тези виступів Всеукраїнського молодіжного економічного форуму (м. Житомир, 22 квітня 2016 року). Житомир: ЖДТУ, 2016. ISBN 978-966-683-458-7. – Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/5824