Erasmus programme - SSW - Polska, Gdańsk, Sopot, Gdynia
15659
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15659,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Erasmus+

Erasmus+

 

 

Terminy rekrutacji do programu ERASMUS+

DLA STUDENTÓW

Określa się następujące terminy rekrutacji na program ERASMUS+:

 • wyjazd na studia lub praktykę w semestrze zimowym – rekrutacja do 30 maja poprzedniego roku akademickiego,
 • wyjazd na studia lub praktykę w semestrze letnim – rekrutacja do 30 października bieżącego roku akademickiego.

Zgodnie z procedurą programu Erasmus+, jeżeli w powyższych terminach nie zostanie wyczerpany limit miejsc, o przyznaniu miejsca na program ERASMUS+ decyduje kolejność zgłoszeń.

 

JAK APLIKOWAĆ:

Po pozytywnie zakończonej rekrutacji Studenci, w okresie marzec-kwiecień są nominowani do uczelni partnerskich jako uczestnicy programu Erasmus+ w danym roku akademickim. Procedurę nominowania prowadzi Biuro ERASMUS+, które odpowiada za stronę administracyjno–finansową wyjazdów.

Wymagania formalne:

A. uczelni goszczącej:

Studenci przygotowują i samodzielnie wysyłają dokumenty wymagane przez uczelnię goszczącą we wskazanej przez nią formie i przestrzegając wyznaczonych  terminów.

Wyjątek od zasady samodzielnej wysyłki stanowią wyjazdy do tych uczelni partnerskich, które wyraźnie podkreślają w przekazanych informacjach, że komplet dokumentów musi być przesłany przez właściwe biuro uniwersytetu – wówczas dokumenty powinny być złożone w Biurze Wymiany Międzynarodowej (BWM) z dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do deadline za granicą.

Niezależnie od sposobu składania aplikacji bezwzględnie należy przestrzegać terminu zgłoszeń w uczelni goszczącej

Niektóre uczelnie wymagają od kandydatów formularza Transcript of Records (spis dotychczasowych zaliczeń, egzaminów i punktów ECTS na uczelni wysyłającej), który muszą oni samodzielnie wypełnić i przedłożyć do potwierdzenia na swoim macierzystym wydziale/ w swoim macierzystym instytucie.

B. uczelni wysyłającej:

Przed wyjazdem każdy student zobowiązany jest wypełnić w porozumieniu z Koordynatorem Learning Agreement (uzgodnienie programu, który będzie realizowany w uczelni goszczącej) i uzyskać na nim podpis Dziekana Wydziału. Program powinien być dobrany w taki sposób, aby zapewniał on zdobycie w uczelni przyjmującej 30 ECTS/semestr lub 60 ECTS/rok akademicki. Oryginał Learning Agreement z podpisami studenta, Dziekana musi zostać przedłożony do wglądu w biurze Programu Erasmus przed podpisaniem umowy.

DLA PRACOWNIKÓW

Wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych

Pracownicy dydaktyczni SSW mogą się ubiegać o przyznanie stypendium w ramach Programu Erasmus+ na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów partnerskiej uczelni za granicą,

Pracownicy dydaktyczni, jak i wszyscy pozostali mogą również ubiegać się o wyjazd w ramach programu Erasmus+. Kwalifikacji podlegają krótkie wyjazdy do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w zakresie swojej pracy (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, działania typu work shadowing, itp.).

Kto może wyjechać na ERASMUSA+ ?

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST STYPENDIUM ERASMUSA+ ?

W wymianie studentów MOGĄ brać udział studenci:

 • studenci wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podczas studiów i do 12 miesięcy po ukończeniu studiów
 • w tym studenci niepełnosprawni

W wymianie NIE MOGĄ brać udziału studenci:

 • którzy przekroczyli kapitał mobilności 12 miesięcy (studia, praktyki) na danym poziomie studiów,
 • którzy nie zaliczyli semestru/roku lub przebywają na urlopie dziekańskim,
 • studenci pierwszego roku studiów,
 • ponadto kandydaci powinni mieć dobre wyniki w nauce i spełniać wymagania partnerskich uczelni i instytucji w zakresie języka obcego, określone w umowie bilateralnej.


DOKĄD MOŻNA WYJECHAĆ NA STYPENDIUM?

Studenci mogą wyjechać na uczelnie, z którymi SSW podpisała umowy dwustronne i do przedsiębiorstw, które są skłonne do podpisania z uczelnią porozumienia o programie praktyk.

 

KIEDY I NA JAK DŁUGO MOŻNA WYJECHAĆ?
Student może wyjechać już w wakacje po pierwszym roku; rozpoczyna wtedy procedurę kwalifikacyjną na pierwszym roku studiów (do 30 maja). W przypadku niewyczerpania limitu miejsc w terminach rekrutacji, o wyjeździe decyduje kolejność zgłoszeń.
Okres wyjazdu nie może być krótszy niż 2 miesiące. W SSW w przypadku wyjazdu na studia jest to zazwyczaj semestr, a w przypadku wyjazdu na praktykę są to najczęściej 3 miesiące.
Student sam decyduje czy wyjedzie na semestr letni, zimowy czy na cały rok, chyba że warunki umowy między uczelniami stwierdzają inaczej.


JAKA JEST WYSOKOŚĆ OTRZYMYWANEGO STYPENDIUM?

Wysokość stypendiów zmienia się z roku na rok i jest ustalana w zależności od środków przyznanych na ten cel przez Agencję Narodową Programu Erasmus+. Stypendia są niewielkie, mają bowiem w założeniu pokryć różnicę w kosztach utrzymania i studiowania między Polską a krajem docelowym Unii Europejskiej. Wysokość stypendium zależy też od kraju, do jakiego się wyjeżdża.

Zobacz miesięczne stawki stypendium: tutaj.

 


CZY OKRES STUDIÓW ZA GRANICĄ ZOSTANIE ZALICZONY PRZEZ MACIERZYSTĄ UCZELNIĘ?

Zaliczenie okresu studiów za granicą jest jednym z wymogów programu Erasmus+, jeżeli ustalony program odpowiada zajęciom odbywanym w uczelni macierzystej w danym roku akademickim. Gwarancją uznania okresu studiów za granicą jest “Porozumienie o Studiach” (Learning Agreement) oraz “Wykaz Zaliczeń” (Transcript of Records) przywieziony z uczelni zagranicznej.


CZY PRAKTYKA ODBYTA ZA GRANICĄ ZOSTANIE ZALICZONA PRZEZ MACIERZYSTĄ UCZELNIĘ?

Tak. Warunkiem jest dostarczenie zaświadczenia z zagranicznego przedsiębiorstwa o odbyciu praktyki.


JAKA JEST MOŻLIWOŚĆ NAUKI JĘZYKA KRAJU, DO KTÓREGO SIĘ WYJEŻDŻA?

Kraje, gdzie mówi się językami rzadziej stosowanymi i nauczanymi (wszystkie języki oprócz angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego), organizują kursy językowe EILC (Erasmus Intensive Language Courses);
Selekcji kandydatów dokonują bezpośrednio instytucje organizujące kurs,
Studenci nie płacą za kurs, ale muszą pokryć koszty zakwaterowania i wyżywienia,
Student otrzymuje dofinansowanie kursu w wysokości jednego grantu Erasmusa+ w zależności od długości kursu.

Zobacz:
1) Regulamin realizacji programu ERASMUS
2) Procedura uznawania efektów uczenia się w programie ERASMUS

 

WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW:

Wykaz umów zawartych w ramach programu E+ , kraje programu – wyjazdy studentów na studia i pracowników pdf

Wykaz umów zawartych w ramach programu E+ , kraje partnerskie – wyjazdy studentów na studia i pracowników pdf

Wykaz umów zawartych w ramach programu E+ ,– wyjazdy studentów na praktyki pdf


Więcej informacji:

Strona Narodowej Agencji Programu Erasmus+ http://www.erasmus.org.pl

„Deklaracja Polityki Europejskiej 2014 – 2020” Program Erasmus+ (pdf)

Karta Uczelni Erasmusa  (pdf)

Karta Studenta Erasmusa (pdf)

Kwestionariusz Administracja (pdf)

Kwestionariusz Nauczyciel (pdf)

Kwestionariusz Studenci (pdf)


GALERIA Z WYJAZDU NASZYCH STUDENTÓW

 

Opiekę na programem Erasmus+ sprawuje

Dział Kształcenia i Współpracy z Zagranicą
ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

tel. (58) 555 83 88

Danuta Kubik

e-mail: dkubik@ssw.sopot.pl

Information for Foreign Students

Director of the Department of Studies and Foreign Cooperation
Danuta Szymerkowska-Kubik
e-mail: dkubik@ssw.sopot.pl

Address:
Sopot University of Applied Sciences
81-855 Sopot,
ul. Rzemieślnicza 5
Poland
phone [+48] 58 5558388

Deadlines:

 • winter semester – 31 of May
 • summer semester – 30 of November

 

PLANS OF ALL STUDYS 

Necessary Exchange Application Documents

 1. Submission from home University coordinator (e-mail is enough). After receiving submission we send application procedure directly to student.
 2. Brief Personal Sheet (e-mail)
 3. Student application form + 2 Passport photos (traditional post)
 4. Confirmation of English language level (traditional post)
 5. Copy of student ID card

After collecting all the documents Letter of Acceptance will be sent at student’s home address.