Studia podyplomowe - Audyt Śledczy - Sopocka Szkoła Wyższa
Studia podyplomowe - Audyt Śledczy - Sopocka Szkoła Wyższa
16847
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16847,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Studia podyplomowe – Audyt Śledczy

Cele studiów

Wobec nowych możliwości pozyskiwania i analizy informacji z wykorzystaniem narzędzia jakim jest analiza śledcza powstał kierunek studiów podyplomowych Audyt Śledczy. Celem kierunku jest przygotowanie słuchaczy do pracy i prowadzenia audytu śledczego przy wykorzystaniu narzędzi analizy śledczej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową. Udział w studiach zapewni zdobycie kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia audytu śledczego poprzez:

 

 • usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu kontroli i audytu w organizacji,
 • kształtowanie umiejętności planowania i doboru właściwych metod i narzędzi prowadzenia audytu śledczego,
 • pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania wyników audytu śledczego,
 • wejście w nowy wymiar pozyskiwania oraz analizy informacji z wykorzystaniem narzędzia tzw. analizy śledczej.

UWAGA!


Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

 

   – Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych

    – Certyfikat Audytora Śledczego II Stopnia PIKW

    – Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW

    – Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym  z uzyskaną specjalizacją.

Adresaci studiów

Kierunek przeznaczony jest dla osób zainteresowanych tematyką prowadzenia audytów śledczych, w szczególności pracowników komórek kontroli i audytu. Skierowany jest również do osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo tym obszarem audytu w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji publicznej. Kierunek pomocny również dla osób przygotowujących się do uzyskania certyfikatu CFE (Certified Fraud Examiner).

 

Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

 • Metodologii analizy śledczej wykorzystywanej przez organy ścigania
 • Wykorzystania otwartych źródeł informacji
 • Analizy ryzyka
 • Analizy decyzyjnej
Wykładowcy/Kierownik studium

Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych audytorów wewnętrznych – praktyków, funkcjonariuszy organów ścigania, biegłych ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych, specjalistów od taktyki i technik prowadzenia rozmów i przesłuchań oraz kadrę naukowo-dydaktyczna Sopockiej Szkoły Wyższej.

Program studiów

Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Słuchacze studiów podyplomowych uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach, takich jak wykłady teoretyczne, ćwiczenia indywidualne i grupowe, studia przypadku, dyskusje grupowe oraz warsztaty. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem studiów znajdującym się poniżej:

 

L.p. Nazwa przedmiotu i szczegółowy zakres Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do audytu śledczego z elementami kryminologii

 • Zakres problematyki, podstawowe definicje i pojęcia kryminologii
 • Rola kontroli, audytu wewnętrznego i audytu śledczego, funkcja zarządzania ryzykiem w firmie.
 • Procedury i dokumenty systemu zarządzania i kontroli w firmie.
 • Środowisko i kultura organizacji – wsparcie audytu śledczego.
 • Możliwości budowania wsparcia ze strony środowiska i władz organizacji dla audytu wewnętrznego w polskich realiach.

8

2. Charakterystyka zjawiska przestępczości gospodarczej.

 • Definicja przestępstwa gospodarczego, oszustwa, nadużycia i korupcji.
 • Aspekty prawne.
 • Defraudacja składników majątku przedsiębiorstwa jako szczególny rodzaj oszustwa.
 • Pranie pieniędzy – skala zjawiska, modelowy proces prania pieniędzy.
 • Cyberprzestępczość gospodarcza.
 • Korupcja – identyfikacja i zapobieganie, aspekty praktyczne

 

8

3. Zapobieganie nadużyciom w organizacji. Modele systemów „antyfraudowych”

 

 • Miejsce kontroli wewnętrznej i audytu oraz znaczenie mapy ryzyk w ocenie ryzyka popełnienia oszustwa bądź nadużycia.
 • Zarządzanie ryzykiem nadużyć – szacowanie ryzyka popełniania przestępstw/nadużyć gospodarczych, budowanie mapy ryzyk nadużyć.
 • Tryby postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia oszustwa bądź nadużycia.
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi i firmami współpracującymi oraz z konkurencją.
 • Wynik audytu śledczego a rekomendacje dla procedur bezpieczeństwa w organizacji.
 • Organizacja procesu whistleblowing – kanały hot – lines w organizacji.

 

16

4. Sprawca przestępstwa gospodarczego

 • Przyczyny i motywy przestępstwa gospodarczego, nadużyć i oszustw, Personnel red flags.
 • Psychologiczny portret sprawcy i jego modus operandi.
 • Pracownik i menedżer w sytuacji pokusy oraz konfliktu wartości.
 • Techniki manipulacji w działaniu sprawcy.
 • Identyfikacja ryzyk osobowych w organizacji.

 

8

 

5. Informacja w procesie audytu śledczego.

 • Pozyskiwanie informacji w trakcie prowadzonego audytu śledczego –  metody i techniki przeprowadzania rozmów, wywiadów i przesłuchań.
 • Wiarygodność informacji ze źródeł osobowych – narzędzia oceny i weryfikacji pozyskanych danych.
 • Kryteria oraz sposoby selekcjonowania, grupowania i dokumentowania informacji.
 • Aspekty formalno – prawne wykorzystania informacji w ramach audytu śledczego.
 • Problematyka ochrony informacji będących kluczowym zasobem przedsiębiorstwa.

 

8

 

6.

 

Analiza informacji – przebieg procesu, zasady, produkty.

 • Podstawy pracy analitycznej
 • Cykl analityczny
 • Techniki analityczne
 • Ocena wiarygodności informacji i ocena wiarygodności źródeł informacji
 • dokumentu analitycznego

 

16

 

7. Pozyskiwanie informacji – prowadzenie wywiadu metodą FBI

 

 • Struktura wywiadu.
 • Taktyka oraz techniki prowadzenia wywiadu metodą FBI.
 • Planowanie oraz przygotowanie czynności.
 • Nawiązywanie kontaktu z osobą – podmiotem realizowanych czynności oraz kontrola przebiegu interakcji.
 • Taktyka i techniki zadawania pytań oraz zbieranie informacji w stylu „lejka”(od ogółu do szczegółu).
 • Rozpoznawanie obronnych strategii osoby i wykorzystywanie adekwatnych techniki perswazyjnej w celu: przekonującego oskarżania, ucinania zaprzeczeń, przekierowania protestów, zapobiegnięcia wycofaniu, przedstawienia opcji do wyboru.
 • Rozwiązywanie problemów występujących podczas prowadzonego wywiadu (manipulacje, obawa przed mówieniem, silne emocje, odmowa, zaprzeczenie, sprzeciw) – dobór i stosowanie wybranych technik wywierania wpływu, umiejętność budowania skutecznego przekazu perswazyjnego.
 • Zakończenie czynności i kontaktu.

Podsumowanie i ocena materiału uzyskanego z przeprowadzonego wywiadu.

 

16

 

8. Analiza śledcza – nowoczesne narzędzie przetwarzania informacji w procesie audytu śledczego.

 • Zarządzanie informacją – prawne i praktyczne aspekty przetwarzania informacji w procesie analitycznym.
 • Kryteria przetwarzania informacji w procesie analizy.
 • Pojęcie, rodzaje i formy analizy śledczej.

16

9. Analiza śledcza – nowoczesne narzędzie przetwarzania informacji w procesie audytu śledczego.

 • Specjalistyczne techniki analizy, oceny i interpretacji informacji.
 • Wnioskowanie analityczne – zasady tworzenia przesłanek i formułowania wniosków.
 • Wizualizacja i dokumentowanie wyników prac analitycznych.
 • Metody i techniki stosowane w analizie śledczej.

 

16

 

10. Audyt śledczy – modelowe postępowanie w zakresie wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwie i instytucjach.

 • Procedura/struktura audytu śledczego.
 • Współpraca z Sygnalistą w procesie planowania audytu śledczego.
 • Anonimowy informator w planowaniu audytu śledczego.
 • Narzędzia wykorzystywane w audycie śledczym.
 • Znaczenie procesu dokumentacji i zabezpieczania dowodów.

 

16

11. Audyt śledczy – modelowe postępowanie w zakresie wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwie i instytucjach.

 

 • Syntetyczny model postępowania – elementy procesu wykrywczego, strategia dochodzenia.
 • Szczegółowe techniki wykrywcze – źródła dowodowe i ich wykorzystanie.
 • Obserwacja i eksperyment audytorski w wykrywaniu nieprawidłowości i nadużyć oraz gromadzeniu dowodów.
 • Badanie otoczenia organizacji – elementy wywiadu gospodarczego.

 

16

12. Audyt śledczy w praktyce  

 • Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem analizy śledczej

32

 

SUMA godzin

176

Opłata semestralna – 2600 PLN / semestr


Opłata miesięczna (12 rat) – 455 PLN


Opłata rekrutacyjna – 85 PLN

Aplikuj już dzisiaj!

Biuro studiów podyplomowych:
podyplomowe@ssw.sopot.pl
tel. kom.  509-655-417
(58) 555 83 80