Sprawozdawczość Finansowa MSSF/MSR - studia podyplomowe SSW
Sprawozdawczość Finansowa MSSF/MSR - studia podyplomowe SSW
17330
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17330,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Studia podyplomowe – Sprawozdawczość Finansowa wg MSSF/MSR

Cele studiów

Celem jest przygotowanie kadry finansowo-księgowej do prowadzenia księgowości, sprawozdawczości finansowej według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR). Wychodząc naprzeciw wyzwaniom globalnego świata Komitet Międzynarodowych Standardów (KMSR) postawił sobie za cel ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez organizacje formułując i publikując standardy rachunkowości, jakie powinny być przestrzegane przy prezentacji sprawozdań finansowych., które można poznać dzięki naszym studiom.

 

Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) do sporządzania sprawozdań finansowych. W trakcie studiów omawiane są kolejne standardy w zestawieniu z rozwiązaniami zgodnymi z polskim prawem bilansowym.

 

Uwaga ! Prowadzimy dodatkową rekrutację na semestr letni w dniach 04.11.2019-31.01.2020 r.

Harmonogram zjazdów:
29.02-01.03.2020
21-22.03.2020
18-19.04.2020
09-10.05.2020
06-07.06.2020

studia-podyplomowe-sprawozdawczość-finansowa
Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób pracujących w działach finansowo-księgowych w podmiotach które prowadzą  rachunkowość zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej lub będą przechodzić na  MSSF/MSR. A więc osób chcących zdobyć wiedzę z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) oraz umiejętność konsolidacji sprawozdań finansowych i samodzielnego analizowania i stosowania wprowadzonych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości do sprawozdawczości finansowej spółek prowadzących działalność w krajach Unii Europejskiej. Ponadto chcących przygotować się do wypełniania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych spółek publicznych. Absolwenci studiów zdobędą praktyczną umiejętność sporządzania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego według MSSF/MSR.

 

Oferta skierowana jest do członków zarządu ds. finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych, kontrolerów finansowych spółek, pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych zdobyciem wiedzy w tym zakresie.

Wykładowcy/Kierownik merytoryczny

Kierownik merytoryczny studiów MSSF/MSR: prof. dr hab. Teresa Martyniuk 

 

Teresa Martyniuk prof. dr hab. jest rektorem Sopockiej Szkoły Wyższej w Sopocie, pracownikiem  Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, doświadczonym dydaktykiem ściśle związanym z praktyką gospodarczą. Specjalizuje się w  problematyce z zakresu różnych form  ewidencji podatkowej, wyceny oraz ewidencji majątku trwałego, rachunku kosztów. Jest redaktorem i współautorem komentarza do ustawy o rachunkowości. Jej główne opracowania to „Rachunek amortyzacji środków trwałych w przedsiębiorstwie”, „Encyklopedia VAT. Ewidencja podatku od towarów i usług VAT”; „Formy ewidencji podatkowej małych podmiotów gospodarczych”; „Rachunek kosztów w praktyce”, „Zaawansowana rachunkowość finansowa”, „Rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach”. Jest Autorem ok 200 publikacji.  Prof. dr hab. T. Martyniuk  powoływana była jako ekspert sejmowy rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości na zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu Warszawa.

Prof. dr hab. T. Martyniuk ma także osiągnięcia w zakresie kształcenia młodych kadr naukowych. Jest promotorem  obronionych 8 prac doktorskich, ponad 300 magisterskich  i 200 licencjackich.

Za swoje osiągnięcia w pracy zawodowej prof. dr hab. T. Martyniuk była wielokrotnie odznaczana i wyróżniana. Między innymi posiada Złoty Krzyż Zasługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą  Odznakę  „Zasłużony dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”,  „Złoty Krzyż  za Zasługi dla Pracodawców Pomorza” .

 

Kadrę studiów stanowią:

  • prof. dr hab. Jerzy Gierusz – Kierownik Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Studiów Podyplomowych Rachunkowości i Podatków UG, wieloletni członek Komitetu Standardów Rachunkowości, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Specjalizuje się w zagadnieniach sprawozdawczości finansowej i rachunku kosztów.

  • Waldemar Lachowski – biegły rewident. Członek PIBR, SKwP oraz brytyjskiego stowarzyszenia dyplomowanych księgowych (ACCA) – od 2013 r. jako FCCA. Od wielu lat zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych, świadczeniem innych usług atestacyjnych i pokrewnych oraz doradztwem w dziedzinie rachunkowości, rewizji finansowej i kontroli wewnętrznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując w Polsce i Wielkiej Brytanii dla takich firm jak Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers oraz Rewiks. Od 2011 r. działa jako niezależny ekspert niezwiązany z żadną firmą audytorską.
  • Piotr Witek- Prezes Zarządu i założyciel REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o. o., MBA, ACCA, biegły rewident od 2001 r. Przez blisko 11 lat związany z francuskim koncernem Total, jako dyrektor finansowy, treasurer i Sekretarz Zarządu Hutchinson Poland, czołowego światowego producenta części motoryzacyjnych z gumy i tworzyw sztucznych. W swojej pracy w Hutchinsonie przeprowadził wiele projektów zmian, w tym w zakresie budowania nowych struktur organizacyjnych, wdrażania systemów IT czy prowadzenia inwestycji. Powołał do życia Centrum Usług Wspólnych i zarządzał zmianami wynikającymi z wzrostu organizacji z poziomu 100 milionów złotych przychodów rocznie przy zatrudnieniu 500 osób do 1,4 miliarda złotych przychodów i zatrudnieniu bliskim 4,5 tysiąc pracowników. Ekspert w zakresie finansów i rachunkowości oraz podatków, trener i wieloletni współpracownik Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, czołowej szkoły biznesu w Polsce. Sekretarz Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku, wykładowca na obligatoryjnych szkoleniach dla biegłych rewidentów. Jako biegły rewident przeprowadzał audyty wielu dużych i średnich przedsiębiorstw oraz grup kapitałowych, min. Pesa SA, Polnord S.A., Best S.A., Chemirol Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Pomorza S.A.,Hydro‑Naval Spółka Jawna, Jantar Sp. z o.o.
  • Maciej Gierusz FCCA – członek ACCA od 10 lat. Pracownik naukowy, od wielu lat prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminów ACCA oraz CIMA. Autor i współautor książek poświęconych międzynarodowym standardom rachunkowości oraz konsolidacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniach z rachunkowości finansowej, zarządczej, MSSF oraz konsolidacji sprawozdań finansowych.
  • Tomasz Zielke
Program studiów

Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

W RAMACH STUDIÓW REALIZOWANE SĄ MIĘDZY INNYMI NASTĘPUJĄCE BLOKI TEMATYCZNE:

 

I. Ogólne zasady sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych wg MSR
1. Wprowadzenie do MSSF – MSR. Założenia koncepcyjne i zasady wyceny wg MSSF – MSR
2. MSR 1 – prezentacja
3. Zasady (polityka) rachunkowości – MSR 8
4. Śródroczna sprawozdawczość finansowa – MSR 34
5. Zysk przypadający na jedną akcję – MSR 33
6. Segmenty operacyjne – MSSF 8
7. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym – MSR 10
8. Wartość godziwa – MSSF 13
9. Zastosowanie MSR 1 – przejście na MSSF

 

II. Wycena i ujęcie składnika sprawozdania
1. Zapasy – MSR 2
2. Rzeczowe aktywa trwałe – MSR 16
3. Wartości niematerialne i prawne – MSR 38
4. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży – MSSF 5
5. Nieruchomości inwestycyjne – MSR 40
6. Utrata wartości aktywów – MSR 36
7. Ujmowanie dotacji – MSR 20
8. Świadczenia pracownicze – MSR/9
9. Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe – MSR 37

 

III. Standardy dotyczące całkowitych dochodów
1. Przychody – MSR 18 – MSSF 15
2. Umowy o budowę – MSR 11
3. Dotacje rządowe – MSR 20
4. Zmiany kursów walut obcych – MSR 21
5. Podatek dochodowy – MSR 12
6. Leasing – MSR 17

 

IV. Instrumenty finansowe (MSR 32, MSR 39, MSSF 2, MSSF 7,)

 

V. Pozostałe standardy
1. umowy o usługę budowlaną MSR 11
2. rolnictwo MSR 41

 

VI. Zastosowanie MSSF po raz pierwszy (MSSF 1). Przykład sporządzenia bilansu otwarcia zgodnie z MSSF 1.

 

VII. Rachunek przepływów pieniężnych – MSR 7

 

VIII. Zastosowanie MSSF do sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego – bilans sprawozdanie z wyniku całościowego, zestawienie zmian w kapitale, noty objaśniające.

 

IX. Skonsolidowane sprawozdania finansowe i połączenia przedsiębiorstw (MSR 27, MSR28, MSR 31, MSSF 3, MSFF 10, MSSF 11, MSSF 12). Transakcje z podmiotami powiązanymi MSR 24.

 

Liczba godzin: 180

Opłata semestralna – 2200 PLN / semestr


Opłata miesięczna (12 rat) – 385 PLN


Opłata rekrutacyjna – 85 PLN

Aplikuj już dzisiaj!

Biuro studiów podyplomowych:
podyplomowe@ssw.sopot.pl
tel. kom.  509-655-417
(58) 555 83 80