Studia podyplomowe - Rachunkowość Zaawansowana i Podatki - Nowość - Sopocka Szkoła Wyższa
Studia podyplomowe - Rachunkowość Zaawansowana i Podatki - Nowość - Sopocka Szkoła Wyższa
17288
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17288,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Studia podyplomowe – Rachunkowość Zaawansowana i Podatki – Nowość

Cele studiów

Studia mają na celu poszerzenie dotychczas posiadanej  wiedzy z zakresu rachunkowości zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Ponadto, pozwalają słuchaczom na zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami prawa gospodarczego i podatkowego. Program studiów dostosowany  będzie do wymagań Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce objętych certyfikatem SKwP  na Dyplomowanego Księgowego.

 

Po zakończeniu studiów słuchacze mogą przystąpić do egzaminu na dyplomowanego księgowego, który przeprowadzony jest przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną SKwP w Polsce.

prof. dr hab. Teresa Martyniuk o studiach podyplomowych Rachunkowość Zaawansowana i Podatki

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu  rachunkowości i finansów, dla osób pracujących w działach księgowo-finansowych i prowadzących własne biura rachunkowe.

 

Skierowane są też do osób, które chcą uzyskać tytuł dyplomowanego księgowego, a które:

 

 • ukończyły studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i władają językiem polskim w mowie i piśmie oraz odbyły trzyletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej dwa lata na samodzielnym stanowisku albo posiadają wykształcenie uzyskane w Polsce lub za granicą, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe i władają językiem polskim w mowie i piśmie oraz odbyły sześcioletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej trzy lata na samodzielnym stanowisku,
 • korzystają w pełni z praw publicznych oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • mają nieposzlakowana opinię, a zwłaszcza nie były skazane prawomocnym wyrokiem na umyślnie popełnione przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe,
 • są członkami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 • złożyły z wynikiem pozytywnym egzaminy na dyplomowanego księgowego,
 • złożyły przyrzeczenie.
Wykładowcy/Kierownik merytoryczny

Arkadiusz Szulc – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Katedry Rachunkowości, specjalista w zakresie organizacji rachunkowości finansowej i podatkowej w małych i średnich przedsiębiorstwach, trener oraz wykładowca w Sopockiej Szkole Wyższej w zakresie podatków, rachunkowości oraz systemu ubezpieczeń społecznych, wieloletni praktyk w zakresie księgowości prowadzący własną firmę consultingowo-rachunkową. Posiada uprawnienia wydane przez Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg oraz certyfikat Głównego Księgowego wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów o tematyce rachunkowo-podatkowej, autor wielu publikacji w zakresie rachunkowości i zarządzania.

 

Program studiów

Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

I. Zaawansowana  rachunkowość i sprawozdawczość finansowa.  – 90 godz.

 1. Rachunkowość  jako system pomiaru rzeczywistości gospodarczej (regulacje krajowe i ponadnarodowe).
 2. Bieżąca i okresowa wycena składników aktywów i pasywów
 3. Wartość godziwa jako parametr wyceny bilansowej.
 4. Odroczony podatek dochodowy
 5. Odpisy aktualizujące
 6. Wycena i prezentacja instrumentów finansowych (MSR-MSSF, Rozporządzenie MF) .
 7. Utrata wartości aktywów (KSR 4, MSR 36); .
 8. Zasady uznawania i ustalania przychodów (UoR i MSR-MSSF)
 9. Leasing
 10. Sprawozdanie z działalności (UoR i KSR 9) – wymogi oraz wykorzystanie zasobów informacyjnych rachunkowości.
 11. Prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym według MSR-MSSF
 12. Przygotowanie do badania  sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.
 13. Fuzje, przejęcia i podziały przedsiębiorstw
 14. Likwidacja przedsiębiorstwa

 

II.  Etyka zawodu księgowego – 8 godz

 1. Zawód księgowego jako zawód zaufania publicznego.
 2. Etyczne i profesjonalne zachowania w obszarze rachunkowości.
 3. Kodeks zawodowej etyki rachunkowości

 

III. Zarządzanie  finansami – wybrane zagadnienia  – 12 godz

 1. Ryzyko w zarządzaniu finansami.
 2. Narzędzia oceny rentowności inwestycji.
 3. Ocena efektywności wykorzystania aktywów.
 4. Wycena wartości przedsiębiorstwa.
 5. Elementy rynku kapitałowego.

 

IV. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza – 36 godz

 1. Systematyczny rachunek kosztów.  Przedmiot, obiekt i nośnik  kosztów.
 2. Metody kalkulacji kosztu jednostkowego.
 3. Koszty produkcji niezakończonej.
 4. Rachunek kosztów zmiennych.
 5. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności.
 6. Zrównoważona Karta Osiągnięć (Balanced Scorecard).

 

V. Rozliczenia  podatkowe przedsiębiorcy  – 30 godz

 1. Procedury podatkowe- postępowanie podatkowe,  kontrola podatkowa i skarbowa
 2. Podatek dochodowy  od dochodów  z działalności gospodarczej  –  ceny transferowe, sprzedaż udziałów, sprzedaż/aport przedsiębiorstwa
 3. Podatek od towarów i usług  VAT – transakcje wewnątrz wspólnotowe, import, eksport, transakcje trójstronne,  odwrotne obciążenia, INTRASTAT
 4. Podatki lokalne i podatek od czynności cywilno –  prawnych

 

VI. Zarządzanie informacją IT – 4 godz

 1. Dokumentacja systemu informatycznego rachunkowości.
 2. Bezpieczeństwo informacji

 

Liczba godzin: 180

Opłata semestralna – 2100 PLN / semestr


Opłata miesięczna (12 rat) – 370 PLN


Opłata rekrutacyjna – 85 PLN

Aplikuj już dzisiaj!

Biuro studiów podyplomowych:
podyplomowe@ssw.sopot.pl
tel. kom.  509-655-417
(58) 555 83 80