Studia podyplomowe - Rachunkowość Zaawansowana i Podatki - Nowość - Sopocka Szkoła Wyższa
17288
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17288,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Studia podyplomowe – Rachunkowość Zaawansowana i Podatki – Nowość

Cele studiów

Studia mają na celu poszerzenie dotychczas posiadanej  wiedzy z zakresu rachunkowości zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Ponadto, pozwalają słuchaczom na zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami prawa gospodarczego i podatkowego. Program studiów dostosowany jest do wymagań Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce objętych certyfikatem SKwP  na Dyplomowanego Księgowego.

 

Po zakończeniu studiów słuchacze mogą przystąpić do egzaminu na dyplomowanego księgowego, który przeprowadzony jest przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną SKwP w Polsce.

prof. dr hab. Teresa Martyniuk o studiach podyplomowych Rachunkowość Zaawansowana i Podatki

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu  rachunkowości i finansów, dla osób pracujących w działach księgowo-finansowych i prowadzących własne biura rachunkowe.

 

Skierowane są też do osób, które chcą uzyskać tytuł dyplomowanego księgowego, a które:

 

 • ukończyły studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i władają językiem polskim w mowie i piśmie oraz odbyły trzyletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej dwa lata na samodzielnym stanowisku albo posiadają wykształcenie uzyskane w Polsce lub za granicą, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe i władają językiem polskim w mowie i piśmie oraz odbyły sześcioletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej trzy lata na samodzielnym stanowisku,
 • korzystają w pełni z praw publicznych oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • mają nieposzlakowana opinię, a zwłaszcza nie były skazane prawomocnym wyrokiem na umyślnie popełnione przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe,
 • są członkami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 • złożyły z wynikiem pozytywnym egzaminy na dyplomowanego księgowego,
 • złożyły przyrzeczenie.
Wykładowcy/Kierownik merytoryczny

Opiekun merytoryczny – Teresa Martyniuk prof. dr hab. jest rektorem Sopockiej Szkoły Wyższej w Sopocie, pracownikiem Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, doświadczonym dydaktykiem ściśle związanym z praktyką gospodarczą. Specjalizuje się w problematyce z zakresu różnych form ewidencji podatkowej, wyceny oraz ewidencji majątku trwałego, rachunku kosztów. Jest redaktorem i współautorem komentarza do ustawy o rachunkowości. Jej główne opracowania to „Rachunek amortyzacji środków trwałych w przedsiębiorstwie”, „Encyklopedia VAT. Ewidencja podatku od towarów i usług VAT”; „Formy ewidencji podatkowej małych podmiotów gospodarczych”; „Rachunek kosztów w praktyce”, „Zaawansowana rachunkowość finansowa”, „Rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach”. Jest Autorem ok 200 publikacji. Prof. dr hab. T. Martyniuk powoływana była jako ekspert sejmowy rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości na zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu Warszawa.
Prof. dr hab. T. Martyniuk ma także osiągnięcia w zakresie kształcenia młodych kadr naukowych. Jest promotorem obronionych 8 prac doktorskich, ponad 300 magisterskich i 200 licencjackich.
Za swoje osiągnięcia w pracy zawodowej prof. dr hab. T. Martyniuk była wielokrotnie odznaczana i wyróżniana. Między innymi posiada Złoty Krzyż Zasługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę „Zasłużony dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, „Złoty Krzyż za Zasługi dla Pracodawców Pomorza” .

 

 

Arkadiusz Szulc – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Katedry Rachunkowości, specjalista w zakresie organizacji rachunkowości finansowej i podatkowej w małych i średnich przedsiębiorstwach, trener oraz wykładowca w Sopockiej Szkole Wyższej w zakresie podatków, rachunkowości oraz systemu ubezpieczeń społecznych, wieloletni praktyk w zakresie księgowości prowadzący własną firmę consultingowo-rachunkową. Posiada uprawnienia wydane przez Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg oraz certyfikat Głównego Księgowego wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów o tematyce rachunkowo-podatkowej, autor wielu publikacji w zakresie rachunkowości i zarządzania.

 

 

 

 

 

W skład kadry wchodzą:

 • Anita Wolska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczony ekspert podatkowy, zwłaszcza w zakresie podatku od towarów i usług. Ukończyła szereg kursów, w tym również kurs dla trenerów obejmujący wystąpienia publiczne i prezentacje. Wykłady, szkolenia i prelekcje z obszarów obejmujących problematykę podatkową prowadziła wcześniej zarówno dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak i dla właścicieli i pracowników biur rachunkowych. Wykładowca w Sopockiej Szkole Wyższej w zakresie podatków i ordynacji podatkowej. Podczas prowadzenia zajęć wykorzystuje cenne doświadczenie zdobyte w trakcie wieloletniej pracy w urzędzie skarbowym jako kierownik referatu.

 • dr Klaudia Kozłowska – właścicielka jednego z większych biur rachunkowych. Specjalistka w zakresie szeroko rozumianej rachunkowości i podatków. Przede wszystkim wieloletni praktyk. Zajmuje się obsługą spółek, ale także małych podmiotów. Wykładowca na uczelniach oraz kursach o tematyce rachunkowości.
 •  Piotr Witek – Prezes Zarządu i założyciel REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o. o., MBA, ACCA, biegły rewident od 2001 r. Przez blisko 11 lat związany z francuskim koncernem Total, jako dyrektor finansowy, treasurer i Sekretarz Zarządu Hutchinson Poland, czołowego światowego producenta części motoryzacyjnych z gumy i tworzyw sztucznych. W swojej pracy w Hutchinsonie przeprowadził wiele projektów zmian, w tym w zakresie budowania nowych struktur organizacyjnych, wdrażania systemów IT czy prowadzenia inwestycji. Powołał do życia Centrum Usług Wspólnych i zarządzał zmianami wynikającymi z wzrostu organizacji z poziomu 100 milionów złotych przychodów rocznie przy zatrudnieniu 500 osób do 1,4 miliarda złotych przychodów i zatrudnieniu bliskim 4,5 tysiąc pracowników. Ekspert w zakresie finansów i rachunkowości oraz podatków, trener i wieloletni współpracownik Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, czołowej szkoły biznesu w Polsce. Sekretarz Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku, wykładowca na obligatoryjnych szkoleniach dla biegłych rewidentów. Jako biegły rewident przeprowadzał audyty wielu dużych i średnich przedsiębiorstw oraz grup kapitałowych, min. Pesa SA, Polnord S.A., Best S.A., Chemirol Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Pomorza S.A.,Hydro‑Naval Spółka Jawna, Jantar Sp. z o.o.
 •  Tomasz Zielke
 • Anna Chmielewska
 • Katarzyna Zakrzewska
Program studiów

Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

I. Zaawansowana rachunkowość i sprawozdawczość finansowa. – 90 godz.
1. Rachunkowość jako system pomiaru rzeczywistości gospodarczej (regulacje krajowe i ponadnarodowe).
2. Bieżąca i okresowa wycena składników aktywów i pasywów
3. Wartość godziwa jako parametr wyceny bilansowej.
4. Odroczony podatek dochodowy
5. Odpisy aktualizujące
6. Wycena i prezentacja instrumentów finansowych (MSR-MSSF, Rozporządzenie MF) .
7. Utrata wartości aktywów (KSR 4, MSR 36); .
8. Zasady uznawania i ustalania przychodów (UoR i MSR-MSSF)
9. Leasing
10. Sprawozdanie z działalności (UoR i KSR 9) – wymogi oraz wykorzystanie zasobów informacyjnych rachunkowości.
11. Prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym według MSR-MSSF
12. Przygotowanie do badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.
13. Fuzje, przejęcia i podziały przedsiębiorstw
14. Likwidacja przedsiębiorstwa

II. Etyka zawodu księgowego – 8 godz.
1. Zawód księgowego jako zawód zaufania publicznego.
2. Etyczne i profesjonalne zachowania w obszarze rachunkowości.
3. Kodeks zawodowej etyki rachunkowości

III. Zarządzanie finansami – wybrane zagadnienia – 12 godz.
1. Ryzyko w zarządzaniu finansami.
2. Narzędzia oceny rentowności inwestycji.
3. Ocena efektywności wykorzystania aktywów.
4. Wycena wartości przedsiębiorstwa.
5. Elementy rynku kapitałowego.

IV. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza – 36 godz.
1. Systematyczny rachunek kosztów. Przedmiot, obiekt i nośnik kosztów.
2. Metody kalkulacji kosztu jednostkowego.
3. Koszty produkcji niezakończonej.
4. Rachunek kosztów zmiennych.
5. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności.
6. Zrównoważona Karta Osiągnięć (Balanced Scorecard).

V. Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy – 30 godz.
1. Procedury podatkowe- postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i skarbowa
2. Podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej – ceny transferowe, sprzedaż udziałów, sprzedaż/aport przedsiębiorstwa
3. Podatek od towarów i usług VAT – transakcje wewnątrz wspólnotowe, import, eksport, transakcje trójstronne, odwrotne obciążenia, INTRASTAT
4. Podatki lokalne i podatek od czynności cywilno – prawnych

VI. Zarządzanie informacją IT – 4 godz.
1. Dokumentacja systemu informatycznego rachunkowości.
2. Bezpieczeństwo informacji

Liczba godzin: 180

Opłata semestralna – 2100 PLN / semestr


Opłata miesięczna (12 rat) – 370 PLN


Opłata rekrutacyjna – 85 PLN

Aplikuj już dzisiaj!

Biuro studiów podyplomowych:
podyplomowe@ssw.sopot.pl
tel. kom.  509-655-417
(58) 555 83 80