Pomoc materialna - Sopocka Szkoła Wyższa
16131
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16131,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Pomoc materialna

 Pomoc materialna

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW SOPOCKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Na naszej uczelni możesz ubiegać się o przyznanie różnorodnych stypendiów, m.in.:

 

  • stypendium socjalnego
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium Rektora
  • zapomogę

 

 

PRZEPISY PRAWA ZEWNĘTRZNEGO I WEWNĘTRZNEGO:

Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm.),

Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. : Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r., poz. 1669);

Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.: Ustawa o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.);

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów Sopockiej Szkoły Wyższej (Zarządzenie rektora nr  117 z dnia 30.06.2019)

 Aktualności

► Próg dochodu na członka rodziny

W roku akademickim 2019/2020 nie zmieniają się ustawowe progi dochodowe, w granicach których Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w uczelni. Górna granica dochodu to 1051,70 zł

► Dochód z gospodarstwa rolnego

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017 r. 3399 zł (jest to dochód roczny)

► Zaświadczenie z MOPS

Zgonie o z prawem wprowadzonym przez ustawę 2.0, każdy student ubiegający się o stypendium socjalne, którego dochód na członka rodziny jest mniejszy niż 528 zł na osobę jest zobowiązany do dostarczenia opinii z MOPS o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny. Zaświadczenie można dostarczyć już na etapie składania wniosku lub później na wezwanie UKS. We wzorach formularzy stypendialnych można znaleźć odpowiedni formularz do MOPS. Dostarczenie zaświadczenia z MOPS, że rodzina nie widnieje w ewidencji będzie traktowane jak brak opinii i spowoduje odmowę przyznania świadczenia.

► Informacje ogólne

Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może się ubiegać o stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększenie wysokości.

Sytuację materialną ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na osobą w rodzinie studenta w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek.

Wysokość miesięcznej kwoty netto dochodu na osobę w rodzinie ustala się na zasadach określonych w Ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Świadczenia przysługują wszystkim studentom, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Do tego okresu wlicza się okres studiowania (a nie pobierania stypendium) przed dniem 1 października 2019 r.

Rektor/Komisja Stypendialna, odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi jeżeli do wniosku nie dołączy zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (MOPS) o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny jeżeli dochód w roku 2018 nie przekroczył kwoty 528 zł przypadającej na członka rodziny.

 

SKŁAD RODZINY:

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez członków rodziny studenta, za których uważa się zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyłącznie:

  1. studenta,
  2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek,
  3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, a także będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa powyżej w pkt 3, w przypadku gdy nie prowadzi z nimi wspólnego gospodarstwa domowego, jednocześnie oświadczając to, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

  1. ukończył 26 rok życia,
  2. pozostaje w związku małżeńskim,
  3. ma na utrzymaniu lub jego małżonek dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada
    w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek,
  4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
  5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wykaz dokumentacji do pobrania: tutaj

 Uwaga!


Terminy składania podań  stypendialnych w roku akademickim 2019/2020

NAZWA POMOCY MATERIALNEJDOTYCZYTERMINY SKŁADANIA PODAŃ/WNIOSKÓW  MIEJSCE
SKŁADANIA
WNIOSKÓW
Stypendium Rektora  dla najlepszych studentów (podanie składa się raz na cały rok akademicki)wszyscy studenci (bez studentów 1 sem., studiów II stopnia)od pierwszego dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej poprawkowej, do dwóch tygodni po jej zakończeniu (Regul. Pomocy Materialnej)

tj. od 02.09.2019 r. – 28.09.2019 r.

 pokój 003
Dziekanat w

godzinach
otwarcia
studenci 1 sem. studiów II stopniaod 01.10.2019 r. – do 15.10.2019 r.
Stypendium socjalne(podanie składa się raz na cały rok akademicki) 

 

 

wszyscy studenci

od 01.10.2019 r. – do 21.10.2019 r.pokój 020,

w poniedziałki w godz. 13.00-15.30

w środy w godz. 13.00-17.00

dodatkowo:

w soboty:

 05.10.2019  godz. 9.00-13.30

19.10.2019  godz. 9.00-13.30

 

 

 

 

 

Stypendium specjalne  dla osób niepełnosprawnych (podanie składa się raz na cały rok akademicki)
Zapomoga
(nagła przyczyna losowa)
w razie potrzebypokój 020

 Dokumenty do pobrania

Uwaga: Formularze dot. świadczeń w zakresie pomocy materialnej na rok akademicki 2019/2020 dla Studentów będą dostępne do pobrania po 01.08.2019 r.

  1. Wniosek o stypendium socjalne oraz socjalne w zwiększonej wysokości
  2. Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  3. Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią
  4. Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne
  5. Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia sportowe
  6. Wniosek o zapomogę
  7. Wniosek do MOPS
  8. OŚWIADCZENIE – formularz

 

Regulamin i formularze wniosków można pobierać na platformie Ilias od 1.08.2019 r.

Regulamin i formularze wniosków są dostępne do pobrania na platformie Ilias od 1.08.2019 r.

Informacje dotyczące stypendiów

dla osób niepełnosprawnych, stypendiów socjalnych oraz zapomóg :
tel. 58 555 83 88

stypendiów Rektora dla najlepszych studentów:
tel. 58 555 83 60