Pomoc materialna - Sopocka Szkoła Wyższa
Pomoc materialna - Sopocka Szkoła Wyższa
16131
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16131,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Pomoc materialna

 Pomoc materialna

Na naszej uczelni możesz ubiegać się o przyznanie różnorodnych stypendiów, m.in.:

 

 • stypendium socjalnego
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za najwyższą średnią
 • stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne
 • stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za osiągnięcia sportowe

 Uwaga!


Terminy składania podań  stypendialnych w roku akademickim 2018/2019

Terminy [ROZWIŃ]
NAZWA POMOCY MATERIALNEJ DOTYCZY TERMINY SKŁADANIA PODAŃ/WNIOSKÓW   MIEJSCE
SKŁADANIA
WNIOSKÓW
Stypendium Rektora  dla najlepszych studentów (podanie składa się raz na cały rok akademicki) wszyscy studenci (bez studentów 1 sem., studiów II stopnia) od pierwszego dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej poprawkowej, do dwóch tygodni po jej zakończeniu (Regul. Pomocy Materialnej) tj.:

 od 10.09.2018 r. – 06.10.2018 r.

 pokój 003
Dziekanat w
godzinach
otwarcia
studenci 1 sem. studiów II stopnia  od 01.10.2018 r. – do 15.10.2018r.
Stypendium socjalne(podanie składa się raz na cały rok akademicki)  

 

 

wszyscy studenci

od 01.10.2018 r. – do 20.10.2018 r. pokój 020

w poniedziałki
w godz. 13.00-15.30

w środy
w godz. 13.00-17.00

w soboty:

* 13.10 2018  w godz. 09.00 – 14.00

* 20.10 2018  w godz. 09.00 – 14.00

Stypendium specjalne  dla osób niepełnosprawnych (podanie składa się raz na cały rok akademicki)
Zapomoga
(nagła przyczyna losowa)
w razie potrzeby pokój 020

 Aktualności

► Próg dochodu na członka rodziny

W roku akademickim 2018/2019 nie zmieniają się ustawowe progi dochodowe, w granicach których Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w uczelni. Górna granica dochodu to 1051,70 zł

► Dochód z gospodarstwa rolnego

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017 r. 3399 zł (jest to dochód roczny)

► Student do swojego dochodu wlicza rodziców i rodzeństwo

Jednak:

 „Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 3 (dawna definicja rodziny studenta):

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a) ukończył 26. rok życia,

b) pozostaje w związku małżeńskim,

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 4 pkt 2,

d) uzyskał pełnoletniości przebywając w pieczy zastępczej,

e) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

 

lub

 

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 maksymalnego kryterium dochodowego uprawiającego do pomocy materialnej,

d) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 jest wyższy lub równy  1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (od 01.11.2016 kwota ta wynosi  – 930,35 zł 

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

 Dokumenty do pobrania

Uwaga: Formularze dot. świadczeń w zakresie pomocy materialnej na rok akademicki 2019/2020 dla Studentów będą dostępne do pobrania po 15.09.2019 r.

 1. Wniosek o stypendium socjalne oraz socjalne w zwiększonej wysokości
 2. Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 3. Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią
 4. Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne
 5. Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia sportowe
 6. Wniosek o zapomogę
 7. Wniosek do MOPS
 8. OŚWIADCZENIE – formularz
Informacje dotyczące stypendiów

dla osób niepełnosprawnych, stypendiów socjalnych oraz zapomóg :
tel. 58 555 83 88

stypendiów Rektora dla najlepszych studentów:
tel. 58 555 83 60